nieuws

Cobouw eist dat RUL stukken openbaar maakt

bouwbreed Premium

Cobouw wil dat de Raad van State de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) dwingt tot het openbaar maken van stukken over het in opspraak geraakte bouwpo De Annex. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is daartoe een spoedprocedure aangespannen. Deze krant meent dat door openbaarmaking antwoord kan worden gekregen op de nog zeer vele openstaande vragen over de rol van de RUL en de ING Bank in de bouwaffaire, waarbij vele miljoenen spoorloos verdwenen.

Die opheldering is hard nodig. Woensdagmorgen namelijk buigt de Utrechtse rechtbank zich over het verzoek van drie bedrijven, om de door de RUL voor realisering van het omstreden po aangetrokken financierings- en poontwikkelingsmaatschappij Fibomij BV uit Leusden failliet te verklaren.

Uit informatie waarover deze krant beschikt blijkt zonneklaar dat slechts een faillissement van Fibomij het Leidse bouwconflict kan oplossen. Maar dat zou ook wel wel eens verstrekkende financiele gevolgen ke hebben voor de RUL.

Die behoort niet tot de schuldeisers. En dat is uiterst vreemd. Want Cobouw heeft uit goedingelichte bronnen vernomen dat de RUL medio 1991 Fibomij op voorhand (terwijl er nog volop werd onderhandeld over een mogelijk contract) onder merkwaardige voorwaarden een ton zou hebben voorgeschoten. Dat geld is weg. In feite heeft dus ook de RUL een vordering op Fibomij.

Betrokkenheid

Openbaarmaking van stukken kan duidelijk maken hoe en in welke mate de met gemeenschapsgeld werkende Leidse universiteit financieel betrokken was en is bij de bouw van De Annex en of de RUL mede-verantwoordelijkheid draagt voor het door Fibomij uit door de ING Bank beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten opnemen van vele miljoenen, die niet besteed werden voor het bouwpo maar werden weggesluisd naar het buitenland.

Ook wordt door openbaarmaking zichtbaar of en in hoeverre de RUL-top (College van Bestuur) nou wel of niet op de hoogte is geweest van de onverkwikkelijke gang van zaken rond het in zijn opdracht toch ter hand genomen po.

Het College van Bestuur houdt nu al bijna een jaar krampachtig het deksel op de put. Beantwoording van specifieke vragen over de financiele betrokkenheid van de universiteit wordt hardnekkig geweigerd. En als er al -summier- informatie wordt gegeven, komt blijkt die veelal onjuist, onvolledig of soms zelfs ronduit misleidend.

Belastend

Aanhoudend onderzoek door Cobouw brengt voortdurend nieuw, voor de RUL belastend feitenmateriaal boven water. En dat werpt een heel ander licht op wat er gebeurd is bij de bouw van De Annex dan hetgeen het College van Bestuur verkondigt.

Openbaarmaking van stukken is dan ook dringend gewenst. Eind november vorig jaar heeft Cobouw het College van Bestuur daarom verzocht, zich beroepend op de WOB. Immers, sinds oktober 1993 vallen ook universiteiten onder de werkingssfeer van deze wet.

De RUL-top stuurde vervolgens slechts van een beperkt aantal van de vele opgevraagde stukken een kopie. Bij bestudering daarvan bleek echter dat alle essentiele, voor de RUL wellicht belastende gegevens uit die documenten waren verwijderd. Van een ander document ontbrak zelfs een complete pagina. De overige documenten werden Cobouw geweigerd.

Raad van State

Deze krant nam met die handelwijze geen genoegen en eiste in een officieel bezwaarschrift bij de RUL-top wederom alle eerder aangevraagde documenten opnieuw en volledig op. Daarbij werd 6 januari 1994 als uiterste datum genoemd.

Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. Reden voor deze krant om bij de Raad van State in een spoedprocedure openbaarmaking te vorderen.

Reageer op dit artikel