nieuws

Brabants bestuur tegen partieel aanbesteden

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant hebben de diverse hoofden van dienst begin januari er op gewezen dat stringent moet worden vastgehouden aan de nieuwe ‘Richtlijnen voor opdrachten aan derden’.

Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk openbaar moet worden aanbesteed. GS noemen het onaanvaardbaar dat werken/leveringen of diensten worden opgesplitst om openbaar aanbesteden te voorkomen. Tot herziening van de aanbestedingsregels werd eerder besloten na evaluatie van de gedrags- en spelregels bij aanbestedingen in 1992. Met de jongste richtlijnen zijn eerdere regels vereenvoudigd en aangepast aan praktische eisen.

Bovendien sporen ze nu aan de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten. Dat houdt ook in dat alle leveringen onder deze provinciale richtlijn vallen. Voor leveringen geldt de noodzaak tot openbaar besteden al als een bedrag van f. 20 000 wordt overschreden. Ook vallen daaronder alle opdrachtverleningen door derden voor projecten, waaraan de provincie een financiele bijdrage heeft toegekend van meer dan 50 %.

iet splitsen

De noodzaak tot openbaar besteden van bouwwerken doet zich voor vanaf f. 500 000. Daarbij tekenen GS aan “dat openbaar aanbesteden uitgangspunt is. Dat betekent dat werken/leveringen of diensten die zich lenen voor openbaar aanbesteden ook daadwerkelijk openbaar dienen te worden aanbesteed, ook in gevallen dat de kostenraming onder de grens van f. 500 000 ligt.”

Dat betekent tevens dat GS het onaanvaardbaar vinden dat werken/leveringen of diensten worden opgesplitst om onder dat openbaar besteden uit te ke komen. Als er dan al van het openbaar besteden afgeweken moet worden zal nauwkeurig gekeken worden naar de daarbij gegeven motivering.

Een argument als ‘meerkosten’ zal niet zonder meer als excuus ke gelden. GS schrijven daarover: “Uiteraard is het niet onmogelijk dat openbaar aanbesteden extra inzet van menskracht zal vergen voor begeleiding en toezicht. Dit achten wij onvoldoende motief om van openbare aanbesteding af te zien.” Wel wordt verzocht die extra kosten te registreren teneinde een en ander later te ke evalueren.

Meer werken

Er zullen door deze richtlijn zeker meer werken openbaar worden besteed dan in 1992, het jaar van de evaluatie, zo verzekeren G.S Toen bestond een belangrijk deel van het investeringsvolume uit onderhoudsbestekken in de wegensector. Die werden dat jaar nog aanbesteed op basis van enkelvoudige uitnodiging. Die onderhoudsbestekken met een geschat totaalvolume van circa f. 10 miljoen zullen voortaan in concurrentie worden besteed.

Bovendien werd in dat jaar in de wegensector het merendeel van het investeringsvolume aangewend in de vorm van bijdragen aan gemeenten. GS verwachten dat de provincie nu zelf in toenemende mate als opdrachtgever gaat optreden.

Reageer op dit artikel