nieuws

Beroepsprocedure voor bestemmingsplannen gewijzigd

bouwbreed

Sinds 1 januari is het niet meer mogelijk een Kroonberoep in te stellen tegen een besluit van Gedeputeerde Staten over een bestemmingsplan. In plaats daarvan moet een beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit is een van de veranderingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, die het gevolg zijn van het inwerkingtreden van de Algemene Wet Bestuursrecht. Met deze wet tracht de rijksoverheid meer eenheid te brengen in het tot nog versnipperde administratieve recht.

De afdeling Bestuursrecht is een samenvoeging van de afdeling Rechtspraak en de afdeling Geschillen van bestuur van de Raad van State. De wijziging van de bestemmingsplan-procedure betekent dat er geen beroep meer kan dienen voor de rechtbank en er dus ook geen beleidsmatige toetsing van het bestemmingsplan kan plaatshebben.

De minister van VROM behoudt echter wel de mogelijkheid in te grijpen in het bestuurlijke traject. De Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft de minister de bevoegdheid het besluit van Gedeputeerde Staten te vervangen door zijn eigen besluit. Als criterium voor een dergelijke ingreep geldt wel dat het bestemmingplan strijdig moet zijn met het nationaal ruimtelijk beleid.

De beroepsmogelijkheden tegen toepassing van de artikel 19-procedure zijn verruimd. Het is nu mogelijk een beroep in twee instanties in te stellen. Vroeger kon beroep bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State worden ingesteld op grond van de wet Arob. Sinds 1 januari moet dat gebeuren bij de rechtbank van het arrondissement in de woonplaats. Vervolgens kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank worden aangetekend.

Nieuw is de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen besluiten die zijn genomen in streekplannen, structuurplannen en zogeheten Planologische Kernbeslissingen (PKB’s). Ook hier is, in navolging van de bestemmingsplan-procedure, gekozen voor beroep bij een instantie, de afdeling Bestuursrechtspraak.

Reageer op dit artikel