nieuws

Amsterdam brengt opgave stadsvernieuwing in kaart

bouwbreed Premium

In de Amsterdamse stadsvernieuwingsgebieden moeten in de komende vijf jaar ruim 39000 woningen worden gerenoveerd of vernieuwd. De noodzaak van niet-ingrijpende woningverbetering wordt voor deze periode op 15000 geschat.

Dit blijkt uit de nota ‘Stadsvernieuwing, op weg naar een duurzaam verbeterde buurt’. Deze rapportage bevat een inventarisatie van de stadsvernieuwingsopgave voor de komende periode. De grootste inspanning, naast woningen ook de aanpak van de openbare ruimte en voorzieningen, zal in de wijken ten westen van de binnenstad nodig zijn. Het gaat hier om delen van de stadsdelen Westerpark, Bos en Lommer en De Baarsjes.

Een belangrijke conclusie in de nota is dat de huidige beschikbare overheidsmiddelen te gering zijn om overal in een even hoog tempo te vernieuwen dan wel te verbeteren. Daarom wordt voorgesteld dat de beschikbare middelen de komende jaren noodgedwongen in die buurten of wijken worden ingezet waar sprake is van grote achterstanden. ‘Met als voornaamste doel het tijdig doorbreken van de vervalspiraal.’

Nieuwbouw

De stadsdelen hebben bij elkaar voor in totaal 16444 woningen aan nieuwbouwplannen liggen. Uit de inventarisatie blijkt dat een groeiend deel van deze plannen voor realisering in de marktsector wordt voorbereid.

‘Een en ander’, zo wordt in de nota vastgesteld, ‘betekent dat de eerder indicatief geschatte nieuwbouwproduktie in de vooroorlogse wijken van circa 15000 woningen in ieder geval moet worden gerealiseerd.’ Als kanttekening daarbij wordt wel geplaatst dat de daarmee gemoeide kosten zoals grondkosten en bodemsanering geschat op f. 80 miljoen per jaar een zware belasting voor het Stadsvernieuwingsfonds betekenen.

Voor de aanpak van de voorraad slechte woningen, met name in de particuliere huursector zijn volgens de nota in principe drie aanpaksvormen beschikbaar: sloop, gevolgd door nieuwbouw, aankopen, gevolgd door opknappen en particuliere woningverbetering.

Voor sloop en nieuwbouw wordt voor de periode tot 1997 van 5000 woningen uitgegaan. De wensen en programma’s van stadsdelen met betrekking tot de ingrijpende woningverbetering overtreffen volgens de nota-opstellers de van te voren beraamde getallen. Immers, die gingen uit van 13500 te verbeteren woningen. Uit de nieuwe cijfers blijkt een behoefte van 23000 ingrijpend te verbeteren woningen.

Prioriteit

‘Dit betekent dat slechts een deel van de stadsdeelprogramma’s met gesubsidieerde verbeteringen tegemoet kan worden gekomen. Het is daarom belangrijke aan te geven welke stadsdelen prioriteit krijgen.’ Daarbij wordt voorgesteld dat bij de prioriteitsstelling onder andere wordt gekeken naar het absolute en relatieve aandeel goedkope, onverbeterde vooroorlogse particuliere huurwoningen in een stadsdeel.

Wanneer een dergelijke voorwaarde wordt gehanteerd hebben de stadsdelen Oud-West, De Pijp, De Baarsjes en Bos en Lommer het grootste aandeel goedkope particuliere huurwoningen binnen hun grenzen. ‘Zij krijgen bij de verdeling van de middelen voor particuliere woningverbetering de hoogste prioriteit’, aldus de nota.

Reageer op dit artikel