nieuws

Amersfoort wil bouw met de helft verminderen

bouwbreed

De gemeente Amersfoort wil de komende jaren de jaarlijkse bouwproduktie van 1300 woningen tot 600 woningen na het jaar 2000 verminderen. Volgens Amersfoort is dit aantal te bouwen woningen voldoende om in de eigen woningbehoefte te voorzien en een beperkte regionale opvangtaak te behouden. Dit blijkt uit het Volkshuisvestingsplan dat het college van B en W heeft vastgesteld.

In de kadernota wordt de toekomstige koers van het Amersfoortse volkshuisvestingsbeleid uitgestippeld. Tevens is in de nota de huidige stand van zaken op het gebied van de volkshuisvesting opgenomen.

Volgens de rapportage kampt de stad met een woningtekort van 2480 woningen in de komende twee jaar. Echter, Amersfoort heeft een regionale opvangtaak en daarom moet, aldus het college in de kadernota, bij dit aantal nog 2100 woningen worden opgeteld. Via berekeningen, waarbij B en W er gemakshalve vanuit gaan dat in de behoefte van 2100 woningen niet kan worden voorzien, moet Amersfoort jaarlijks duizend woningen bouwen om het woningtekort en de groei van de behoefte weg te werken. “Ten opzichte van de huidige woningproduktie is dit dus een verlaging van 300 woningen per jaar. In vergelijking met de ‘topjaren’ uit de groeistadperiode betreft de vermindering zo’n 700 woningen”, aldus het Volkshuisvestingsplan.

Goedkoop

In Amersfoort bestaat een grote vraag naar goedkope woningen. Ongeveer zestig procent van de ingeschreven woningzoekenden behoort tot de door staatssecretaris Heerma gedefinieerde aandachtsgroep van beleid. “Tevens blijkt”, zo wordt in de nota geconstateerd, “uit het woonwensenonderzoek dat van de Amersfoortse woningzoekenden ongeveer dertig procent niet meer dan f. 450,- wil verwonen en vijftig procent een woning zoekt met een huurprijs tussen de f. 450,- en de f. 700,-.” Dit brengt volgens het college de nodige problemen met zich mee. Immers, bij de realisering van de uitbreidingsgebieden wordt over het algemeen duurdere huur- en koopwoningen gebouwd. Gevolg hiervan is dat Amersfoort aan 16 procent van de vraag naar huurwoningen in de nieuwbouw niet kan voldoen. “Aan deze vraag moet in de bestaande voorraad worden voldaan, waardoor hierop een toenemende druk ontstaat. De grootste tekorten doen zich dan ook voor in het prijssegment f. 450,- tot f. 550,-.”

Overigens wordt in het Volkshuisvestingsplan niet zo een twee drie gepleit voor meer bouwen in de sociale koopsector. Dit laatste vooral omdat de realisatie van dergelijke woningen een vrij gering doorstromingsrendement heeft. ‘Het merendeel van de woningen wordt betrokken door starters en huishoudens uit de regio. `het is de vraag of de doorstroming uit sociale huurwoningen niet meer bevorderd kan worden dan tot op heden het geval is. Bijvoorbeeld door goede informatie en voorlichting, gerichte toewijzing en een aantrekkelijke woning voor een prijs die op deze inkomensgroep is afgestemd.’

Woningtoewijzing

De gemeente Amersfoort wil voor wat betreft de woningtoewijzing zich meer richten op de eigen woningzoekenden. Dit voornemen is vooral ingegeven door het feit dat ongeveer 35 procent van de huishoudens die een vrijkomende woning in Amersfoort betrekken zogenoemde instromers zijn.

Reageer op dit artikel