nieuws

Prijscompensatie moet van bouwbond-FNV blijven

bouwbreed

De Bouw- en Houtbond FNV zal geen centrale afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties accepteren waarin sprake is van een ‘uniforme nullijn’ voor de lonen in 1994. Compensatie voor de gestegen prijzen zal uitgangspunt zijn voor de hoogte van het loon. Dat blijkt uit de concept-nota voor het arbeidsvoorwaardenbeleid voor volgend jaar.

De bouwbond zal verder een eventuele loonmaatregel van minister De Vries langs juridische weg aanvechten, zo deelde een woordvoerder maandag mee. Het kabinet gaat er vanuit dat de lonen volgend jaar niet zullen stijgen. Als de sociale partners op centraal niveau geen afspraken ke maken over die zogenoemde nullijn, is de kans groot dat De Vries hen met een loonmaatregel dwingt tot een pas op de plaats.

Er kan van een prijscompensatie slechts worden afgezien als de situatie in een bedrijfstak zo slecht is dat zon loonsverho ging niet verantwoord is. Ook als werkgevers bereid zijn afspraken te maken over bevordering van de werkgelegenheid, ziet de bond mogelijkheden om de looneisen naar beneden te schroeven.

VUT-stelsels

Ook wil de Bouw- en Houtbond FNV de structuur en de financiering van de vut in de diverse sectoren van de bouw ingrijpend veranderen. Voortzetting van de huidige praktijk zou voor de bouw-cao op termijn leiden tot premies van 11 procent en hoger. Voor de baggersector zelfs tot premies van 19%.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de vut voor de toekomst te verzekeren. Zo zou er een combinatie ke worden gemaakt van het huidige omslagstelsel, waarbij de nu werkende bouwvakkers via hun premie zorgen voor de uitkering aan de huidige vut’ers, en een stelsel waarin werknemers premie betalen voor de opbouw van eigen vut-rechten.

Om de premie bij een dergelijk systeem in de hand te houden moet de hoogte van de toekomstige vut-uitkeringen nu al worden vastgesteld. Als wordt uitgegaan van een totale vut uitkering van vier keer een jaarloon, zou men bij uittreden op 57-jarige leeftijd, tot aan zijn pensioen per jaar 50% van het loon ontvangen. Dit bedrag loopt op als men of later met vut gaat dan wel vroeger zijn pensioen laat ingaan. Individueel zouden werknemers door extra premies te betalen ook voor een hogere vut-uitkering ke zorgen.

Een overgangsregeling zou er voor moeten zorgen dat bouwvakkers die onvoldoende tijd hebben om in het nieuwe systeem te ke bijsparen, een voldoende hoge uitkering te bezorgen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels