nieuws

Zwolle heeft groot aantal goedkope woningen nodig

bouwbreed

Om de bevolkingsgroep met lagere inkomens in Zwolle goed te ke huisvesten heeft deze gemeente op dit moment 14000 goedkope en betaalbare corporatiewoningen extra nodig. Dat stelt Zwolle naar aanleiding van een onderzoek dat werd uitgevoerd door B&A Groep.

Zwolle wil met het in opdracht van de Inspectie van Volkshuisvesting gemaakte onderzoek antwoord krijgen op de vraag hoe de rijksdoelstellingen voor volkshuisvesting, gekoppeld aan de eigen Zwolse taken, gerealiseerd ke worden. Naast Zwolle werden in het onderzoek betrokken de gemeenten: Dalfsen, Genemuiden, Hasselt, Heino, Kampen, IJsselmuiden, Nieuwleusen, Staphorst, Zwartsluis en de Gelderse gemeenten Hattem, Heerde en Oldenbroek. Het algemene oordeel van de onderzoekers is dat de Zwolse woningvoorraad redelijk evenwichtig is. Wel valt het relatief grote gewicht van Zwolle op en blijkt de regio een belangrijke opvangfunctie te hebben ten aanzien van de provincies Noord-Nederland en Gelderland.

Tot de primaire doelgroep van de volkshuisvesting rekenen de onderzoekers de circa 17500 Zwolse huishoudens (44% van alle huishoudens) met een laag inkomen. Naar verwacht zal deze groep, als gevolg van de dalende uitkeringen en de toenemende werkloosheid, de komende jaren groeien. Nu al heeft de gemeente Zwolle voor deze doelgroep 14000 goedkope resp. betaalbare corporatiewoningen (met huurprijzen tot f. 750 per maand) nodig om haar goed te ke huisvesten. Aangezien de gemeente het instandhouden van deze voorraad woningen een eerste taak vindt van de corporaties zullen zij de komende tijd fors moeten bouwen.

Scheefheid

Naar verhouding blijken er in Zwolle minder mensen met een hoog inkomen in een goedkope huurwoning te wonen (18% tegen 23% landelijk). Tevens wonen in Zwolle minder mensen met een laag inkomen in een dure huurwoning, namelijk 2% tegen 5% landelijk. Bij de corporaties blijkt de zogenaamde ‘goedkope scheefheid’

(hoog inkomen in goedkope woning) ongelijk verdeeld over de eengezins- en de gestapelde woningen: respectievelijk 11% tegen 26%. In totaal gaat het om zo’n 3000 corporatiewoningen waarvan 1000 eengezins- en 2000 gestapelde woningen.

De goedkope scheefheid in de gestapelde corporatiewoningen heeft volgens de onderzoekers vooral betrekking op de zogenaamde startende huishoudens. Maar liefst 80% van deze groep heeft verhuisplannen. Uit dit patroon wordt opgemaakt dat de koppeling tussen huur en inkomen in het toewijzingsbeleid effect heeft.

De vrijkomende goedkope woningen gaan immers voor een groot deel naar mensen met een laag inkomen. Ook blijkt de gestapelde woningvoorraad van de corporaties een ‘broedplaats’ te zijn voor de hogere inkomens.

Gemeleerd

De diverse ontwikkelingen op regionaal niveau, zoals de installatie van de volkshuisvestingsregio’s in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS), vormden vol gens de Inspectie de belangrijkste reden voor het onderzoek. Zwolle wilde graag in het onderzoek participeren om de effecten van de ontwikkelingen van een grote wijk als Stadshagen op andere wijken te meten. Gebleken is dat de belangstelling voor Stadshagen redelijk blijkt te zijn. Een derde deel van de Zwolse huishoudens (4500) dat wil verhuizen zegt belangstelling te hebben voor voornamelijk koopwoningen in deze wijk. De voorkeur van de de meeste van deze huishoudens gaat uit naar een gemeleerde wijk: arm en rijk, duur en goedkoop.

Volgens de gemeente Zwolle dienen deze uitslagen van het enquetegedeelte van het onderzoek richtinggevend te zijn voor de planontwikkeling van Stadshagen tot een wijk met gemeleerde woonmilieus. Een en ander is volgens de gemeente een voorwaarde voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk en voorkomt het massaal wegtrekken van gezinnen met kinderen uit de bestaande wijken naar Stadshagen. Een gemeleerd Stadshagen draagt op die manier tevens bij aan het leefbaar houden van de andere wijken in de stad.

Reageer op dit artikel