nieuws

Zuid-Holland houdt eigen woningbouwcijfers vast

bouwbreed Premium

De Trendbrief voor de Vinexperiode 1995-2004 raamt de behoefte aan uitbreiding van Zuid-Holland op 131000 woningen. De provincie vindt daarentegen dat er 151000 woningen moeten bijkomen.

Dit verschil werkt door op de programmas voor de stadsregio’s in de Zuidvleugel. Zuid-Holland noemt de eigen raming een absoluut minimumprogramma. Het huidige woningtekort in de provincie beloopt 4 procent. Bij gelijkblijvend beleid zal dit na 2000 dalen tot 2 procent.

Gedeputeerde staten van ZuidHolland zeggen het verbazend te vinden dat het rijk geen rekening houdt met het scheppen van voorwaarden voor een reservecapaciteit van 15 tot 20 procent.

Uit ervaring blijkt dat door vertraging en andere tegenvallers een deel van de voorgenomen capaciteit te laat beschikbaar komt of zelfs wegvalt. In het geval van de Trendbrief gaat het om een noodzakelijke tussentijdse verhoging van het woningbouwprogramma.

Het college zal in de Strategienota Zuidvleugel en de daarop volgende herziening van het streekplan ruimte scheppen voor bouwlocaties. Die ke dan tussen 1995 en 2004 een reservecapaciteit van 15 of 20 procent opleveren. In de bouwscenario’s voor de vier stedelijke regio’s van de provincie dient hiervoor een nadere uitwerking te komen.

Het dagelijks bestuur staaft dit plan met een uitspraak van de Raad voor de Volkshuisvesting die eerder aanraadde nu reeds te zoeken naar andere geschikte locaties ter aanvulling op de Vinex-locaties. De Raad noemt daarvoor als reden de voorziene problemen bij het ontwikkelen van geschikte locaties voor de noodzakelijke woningbouw en de veel grotere vraag naar betaalbare woningen.

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland noemt het verder verontrustend dat het rijk geen enkele poging doet de lopende Vinex-operatie te plaatsen in het perspectief van de langere termijn. Zo wordt in de periode tussen 2005 en 2014 een forse woningbouwinspanning gevraagd met de bijbehorende ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties.

Niet krampachtig

Krampachtig vasthouden aan de periode 1995-2004 maakt een realistische fasering van de woningbouw op de desbetreffende locaties onmogelijk of zelfs onbespreekbaar.

Gedeputeerde staten zeggen er alles aan te zullen doen voor 2000 de benodigde capaciteit beschikbaar te krijgen. Dit mag evenwel niet ten koste gaan van de kwaliteit van het woonmilieu op de bouwlocaties en mag ook niet het ruimtelijke beleid van de provincie doorkruisen.

Het dagelijks bestuur van Zuid-Holland wil de reeds vergaande beperkingen voor het Groene Hart in het streekplan Oost niet groter maken. Het college noemt dat ongewenst en bestuurlijk onhaalbaar.

Daarbij levert het nauwelijks of geen bijdrage aan het welslagen van het verstedelijkingsbeleid in de Randstad. Dat geldt volgens gedeputeerde staten te meer wanneer een dergelijk beleid wordt afgezet tegen het ‘uitmigratiebeleid’ waarover de Trendbrief spreekt.

Dat beleid doet op bovenprovinciaal niveau ernstig afbreuk aan het principe van schaarste.

Reageer op dit artikel