nieuws

‘Spaarfaciliteit kan tot discontinuiteit leiden’

bouwbreed Premium

In de mogelijkheid die vervoerregio’s krijgen om de jaarlijkse rijksbijdrage voor een deel over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar schuilt een potentieel gevaar.

Deze spaarfaciliteit kan leiden tot stagnerende poen en zo tot een grotere discontinuiteit in de gww-sector.

Infrastructuur Frans Oremus Dat stelt het AVBB aan de vooravond van de behandeling van het Besluit Infastructuurfonds/Rijksbijdragen aan vervoerregio’s in de Tweede Kamer. De Kamer zal zich donderdag tijdens een mondeling overleg hierover buigen.

Het AVBB onderkent dat de voorgestelde spaarfaciliteit in geval van onderuitputting (als er door omstandigheden minder is uitgegeven dan was begroot) in veel gevallen zal leiden tot een gelijkmatiger verlopende opdrachtenstroom.

Het zal dan immers niet meer voorkomen dat overheden aan het einde van het jaar ‘snel nog even’ een aantal werken aanbesteden omdat ze anders het geld van hun begroting geschrapt zien worden. Het gevaar zit ‘m, aldus het AVBB, in de mogelijke stagnatie die de spaarfaciliteit tot gevolg kan hebben.

De inmiddels voor een groot deel gevormde vervoerregio’s (bestaande uit gemeentelijke en provinciale overheden) hebben de taak een regionaal verkeers- en vervoersplan (rvvp) op te stellen. Vastgestelde rvvp’s worden ter beoordeling naar de betreffende provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat gestuurd.

Doodvonnis

Het feit dat de vorming van vervoerregio’s op vrijwillige basis plaatsvindt lijkt volgens het werkgeversverbond momenteel het doodvonnis te zijn van regionale besluitvorming.

Het constateert dat de moeizame bestuurlijke samenwerking in de regio op dit moment de

bottle-neck vormt voor een slagvaardige regionale besluitvorming. Hoewel het AVBB de vrijwillige basis onderschrijft vindt het wel dat het ‘bevoegd gezag’ er niet aan ontkomt dit proces te controleren en bij stagnatie in te grijpen en zonodig te sturen.

Volgens het AVBB levert de uitvoering van het regionaal verkeers- en vervoersbeleid een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Een en ander ontslaat het rijk echter niet van zijn eindverantwoordelijkheid voor het SVV-beleid. Het rijk moet daarom een regiefunctie vervullen alsmede het flankerende beleid gestalte geven.

Reageer op dit artikel