nieuws

Rijkstaxatie bevestigt miljoenenstrop Annex

bouwbreed Premium

Bij de -afgebroken- bouw van de Annex in Leiden door projectontwikkelaar Fibomij BV zijn vele miljoenen spoorloos verdwenen. Onderzoek door beedigde rijkstaxateurs bevestigt dit. Voorts blijkt dat de Rijksuniversiteit al in een vroeg stadium herhaalde malen door bouwbedrijf De Kempen BV uit Rijsbergen, dat de bouw uitvoerde, gewaarschuwd is voor malversaties. De RUL heeft daar geen acht op geslagen.

In opdracht van het openbaar ministerie hebben twee rijks–taxateurs (werkzaam voor het ministerie van Financien) zeer recent het in opspraak geraakte bouwpo grondig geinspecteerd. Ze deden dat aan de hand van de door De Kempen BV voor dit werk opgestelde declaraties, waar nog bijgevoegd waren alle facturen van ingekochte materialen plus weekrapporten.

Daaruit blijkt dat de totaal gemaakte kosten voor de bouw van de Annex f. 3578542,02 bedragen. Dat is exclusief btw en eventuele winstopslagen.

Maar als daarmee rekening wordt gehouden, dan gaapt er nog altijd een enorme kloof met de door Fibomij -na accordatie door de RUL- bij de ING bank opgenomen kredieten van totaal f. 8 miljoen.

Compliment

De rijkstaxateurs hebben na hun rondgang over de bouwplaats in Leiden het Rijsbergense aannemingsbedrijf gecomplimenteerd voor de zeer efficiente en vooral ook uitvoerige wijze van declareren en verslaglegging over de voortgang van de werkzaamheden.

De voor De Kempen BV optredende Rotterdamse advocaat mr. M.J. van Dam, die bij het onderzoek van de rijkstaxateurs aanwezig was, bevestigt dat. De rijkstaxateurs moeten het officiele verslag van hun bevindingen nog uitbrengen.

Vast staat echter al wel dat zij in grote lijnen de uitkomst zullen bevestigen van de eerder door een Hoofddorps bouwmanagementbureau vastgestelde discrepantie van circa f. 3,5 miljoen tussen de waarde van hetgeen gebouwd is en wat aan kredieten door Fibomij is opgenomen.

Mr. Van Dam is blij met het onafhankelijk onderzoek van de rijkstaxateurs: ‘Bij dit bouwpo is geld weggemaakt. Om het financiele plaatje goed te ke opstellen moet je weten wat er gebouwd is en wat dat heeft gekost. Bouwbedrijf De Kempen heeft de taxateurs een goed inzichtelijk beeld gegeven van hetgeen in Leiden is gebeurd.

Ze hebben hem daarvoor gecomplimenteerd.’ Mr. Van Dam deelt mee dat volgens de taxateurs ‘hetgeen tot nu toe gebouwd, conform het gefactureerde is’.

Waarschuwingen

Directeur J. Denier van het bouwbedrijf vraagt zich af waarom de RUL eerst nu heeft ingegrepen. ‘Ik denk dat bepaalde lieden bij de universiteit snel hun handen proberen schoon te wassen’, zegt hij in reactie op de beslissing van de RUL om bij de Haagse hoofdofficier van justitie aangifte te doen van vermeende verduistering van enkele miljoenen.

Denier vertelt dat hij al in zeer vroegtijdig stadium van de bouw van de Annex de universiteit (in de persoon van directeur bedrijfsvoering T. Doevenspeck) gewaarschuwd heeft dat er iets niet in de haak was met de financiele gang van zaken.

Dat deed hij zowel mondeling als schriftelijk (getuige afschriften van brieven die De Kempen heeft verzonden). ‘In augustus 1992 heb ik Doevenspeck zelfs een bijgestelde begroting gestuurd, waaruit bleek dat er toen al een gat was van f. 2 miljoen’, aldus Denier.

‘Maar al onze waarschuwingen werden arrogant weggewuifd. Doevenspeck weigerde met ons een gesprek aan te gaan, omdat wij voor de RUL volgens hem geen partij zouden zijn. Hij had uitsluitend te maken met Fibomij. Doevenspeck is er daardoor in feite medeverantwoordelijk voor dat Fibomij bij de bank grote bedragen kon blijven opnemen’, zegt hij.

Reageer op dit artikel