nieuws

Raden en commissies

bouwbreed

‘ Waren in vroeger jaren de 200 van Mertens de belangrijkste lieden die in dit land de dienst uitmaakten, aangenomen mag worden dat sindsdien veel is veranderd en dat de 200 van toen door anderen zijn opgevolgd. Wie wil weten hoe (semi-)ambtelijk Nederland in elkaar steekt, kan nauwkeurige bestudering van de jaarlijks verschijnende Staatsalmanak van harte worden aanbevolen.

Het namenregister alleen al biedt een verrassende doorkijk op de personenreeks van bestuurders, commissieleden, adviesraden -al dan niet voorlopig ingesteld, waarvan sommige al jaren en jaren- en daaraan verwant zijnde gremia.

Tussen de heer B.G.L. van der Aa -een rechter in Amsterdam- en de heer C.A. van Zijverden -de gemeentesecretaris van de metropool Medemblik- bevinden zich ongeveer 3500 mans- en vrouwspersonen die het land in toom en aan de gang houden.

De echt belangrijken -bewindslieden als Hanja Maij-Weggen, Hans Alders, Enneues Heerma, Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman en Floor Kist, zijnde de Grootmeester van het Huis van H.M. de Koningin- staan zelfs per foto afgedrukt, hetgeen niet geldt voor toch ook werkelijk verdienstelijken als Leo Kokhuis (Directeur-Generaal Volkshuisvesting), Frans Kok (opperbaas voorlichting VROM) en Hans Gruijters (burgemeester van de goegemeeente Lelystad).

Daar staat gelukkig tegenover dat de oud-minister bij herhaling in het donkerblauwe boek optreedt, want hij is niet alleen voorzitter van de Rijksplanologische Commmissie (RPC), zijnde het voorportaal van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (RROM), maar ook van de Rijksmilieuhygienische Commissie (RMC), ook een voorportaal van de RROM.

Dat de eerste burger van Lelystad tevens voorzitter is van de Bijzondere Commissie voor de Ruimtelijke Ordening van de Benelux Economische Unie, van de Nederlandse-Duitse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening en voorzitter van het Produktschap voor Gedistilleerde Dranken (PGD) is slechts om de volledigheid te betrachten.

Voor VROM alleen al bestaan er tenminste drie belangrijke adviesorganen en wel Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO), ruim dertig man sterk en onder leiding staande van de bejaarde voormalig commissaris der koningin in Noord-Holland Roel de Wit, de Raad voor de Volkshuisvesting (RAVO) met voorzitter Han Lammers (CdK in Flevo–land) en de Raad voor het Milieubeheer (RMB), voorzitter Ed Nijpels, burgemeester van Breda en oudminister van VROM.

Voor deze clubs staat de klok op vijf voor twaalf. De Grote Efficiency Operatie voor adviesorganen heeft meer het wetsontwerp ‘Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM’ gebaard, hetgeen zal leiden tot sterke vermindering van het ledental, tot schrapping van verplichte adviesaanvragen en toespitsen op hoofdlijnen van het beleid.

Zoals bij een echt wetsontwerp gebruikelijk geeft een memorie van toelichting inzicht in het hoe en waarom van de voorgestelde wijzigingen. Enigszins verdekt wordt melding gemaakt van het streven de te verkleinen adviesraden zo in te richten dat sprake is van meer deskundigheid van de samen ver over de honder adviseurs van diverse pluimage en veelal optredend namens een belangenorganisatie.

Geen mens zal twijfelen aan de terzake noodzakelijke deskundigheid van AVBBBarth, NWR-Van Velzen en NWR-Kempen, maar waarom er twee NWR’ers in een RAVO zitten is niet duidelijk. Ooit is de (oud-)burgemeester van Smallingerland, mr. A.G. Smallenbroek in de RAVO verzeild geraakt. Ondanks zijn gekende recalcitrantie is daarna nimmer meer van hem in dat gremium vernomen. In de RAVO zit ook sinds jaren de vice-voorzitter zelfs de vroegere Christenvoorman in de Tweede Kamer Willem Aantjes. Zijn deskundigheid en intrede in de RAVO waren intertijd gebaseerd op zijn inbreng als lid van de Kampeerraad.

Kortom, er valt nog veel te snoeien zonder te hoeven raden.

Reageer op dit artikel