nieuws

Partijen besluiten cao niet open te breken

bouwbreed Premium

De tot 31 december volgend jaar van kracht zijnde bouwcao wordt definitief niet opengebroken. De overeengekomen loonsverhoging van 0,5% wordt niet ingeruild tegen maatregelen, die de werkgelegenheid in de bouw moeten bevorderen. Dat vernamen wij van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf, dat daarover met de overige partijen van gedachte heeft gewisseld.

Aanleiding daartoe was het dit najaar afgesloten centraal akkoord. Daarin werden partijen bij reeds afgesloten cao’s uitgenodigd na te gaan of er alsnog afspraken zouden ke worden gemaakt ter bevordering van de werkgelegenheid.

Gezamenlijk beraad tussen het AVBB en de bouwbonden heeft echter geleid tot de conclusie dat men geen reele mogelijkheden ziet om tot een andere invulling van afspraken te komen.

In een overigens niet publiek gemaakte verklaring luidt het officeel zo: ‘Verdergaande maatregelen die een effectieve bijdrage ke gaan leveren aan vergroting van de arbeidsparticipatie zijn op dit moment niet te realiseren’.

Een woordvoerder van het AVBB laat desgevraagd weten dat de bouwsector toch al de nodige afspraken op dit punt heeft gemaakt. In de afgelopen jaren werd al een deel van de loonruimte benut ter financiering van scholing- en werkgelegenheidspoen. Het gaat daarbij vooral om toetre ding van allochtonen en hertoetreding van langdurig werklozen. Activiteiten op deze punten zijn nog volop in uitvoering.

Verdringing

Ook was bij voorbaat moeilijk te voldoen aan wensen van zowel de bouwbond van FNV als CNV dat de te nemen maatregelen ‘aantoonbaar tot meer werkgelegenheid in de bouwsector zouden moeten leiden’.

Op z’n best, aldus vernamen wij, zou er sprake ke zijn van ‘verdringing’. Mensen die nu nog een werkkring in de bouw hebben zouden die bij een bouwproduktie die eerder afneemt dan groeit gaan verliezen als nieuwe intreders gegarandeerd een plaats zou moeten worden geboden.

Daarmee zou niet aan de intenties van het Centraal Akkoord en de gewenste effecten ervan worden voldaan.

Eigenlijk zou slechts meer werkgelegenheid in de bouw ke worden verkregen door additionele bouwproduktie. Daarvoor kan de bouwnijverheid zelf nauwelijks zorgen, maar is zij voor een niet gering deel afhankelijk van wat de overheden als grootste opdrachtgevers besluiten.

De bouwbond FNV was al met de nodige scepsis het overleg ingegaan. Volgens de bondsraad van die organisatie hoefde het allemaal niet zo nodig.

Men toonde zich bereid om over het openbreken van de cao te gaan praten als daartoe een uitnodiging van werkgeverszijde aan vooraf zou gaan.

Het overleg zou in ieder geval niet mogen opleveren dat een deel van de prijscompensatie zou moeten worden ingleverd.

Verreweg het meest teleurgesteld toonde zich de bouwbond-CNV. Voorzitter Fr. van der Meulen zei dit te zijn omdat zijn bondsraad zich intensief heeft beraden op de mogelijk Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel