nieuws

Nederlands kadaster is voorbeeld voor Rusland

bouwbreed Premium

6Een adequaat kadaster is de motor van de economie en biedt Rusland de grondslag voor daadwerkelijke economische hervormingen. Zo’n systeem levert (grote) investeerders de basis voor financieringsplannen. Daarbij is een kadastraal systeem dat herkenbaar is voor westerse landen een belangrijk element in de privatisering van staatsbedrijven.

Buitenland Jean Quist Het Russische bedrijf Softfin werkt volgens M. Denisov van het Russisch Agentschap voor Investeringen en Vastgoed (RAIN) ruim twee jaar met de Rotterdam Consulting Group (RCG) aan de opzet van een kadastraal systeem voor Rusland. Model staat het Nederlandse kadaster dat naar de mening van het lid van RAIN’s raad van bestuur bekend staat als een van ’s werelds beste.

De voorbereidingen zijn intussen zover gevorderd dat het in praktijk kan komen. De financiele steun die het buitenland Rusland toezegde voor het hervormen van de economie zou volgens Denisov het beste tot zijn recht komen wanneer de middelen opgaan aan de uitwerking van het Russische kadaster. Bij deze steun gaat het vooralsnog om toezeggingen en nog niet om uitbetaalde bedragen.

Aandelen

RAIN is een onderneming met een gezamenlijk aandelenkapitaal. Het bedrijf ontstond ruim anderhalf jaar geleden als een activiteit van de gemeente Moskou, de ministeries van Economische Zaken en van Energie van de Russische fe deratie, ’s lands PTT, de Agro Bank die momenteel de grootste Russische bank is en het bedrijf ROZ. Sinds de regering overheidsinstellingen verbood deel te nemen aan commerciele ondernemingen gaat RAIN met vier aandeelhouders verder. De plaats van de gemeente Moskou werd ingenomen door de Federale Stichting voor Aandelenbezit. Tot de aandeelhouders behoort nu ook het Russische elektriciteitsbedrijf dat met ruim een miljoen werknemers ’s lands elektra opwekt en distribueert.

Het bedrijf ROZ houdt zich bezig met voedselverwerking en treedt op als agent voor andere ondernemingen. De RCG is de Nederlandse deelnemer aan RAIN.

Naast het hoofdkantoor in Moskou beschikt RAIN volgens Denisov over zeventien bijkantoren in de Russische Federatie. Wil een gemeente een vestiging krijgen dan moet het plaatselijke bestuur een aanvraag in te dienen. RAIN verzekert zich op die wijze van onvoorwaardelijke steun. Het ligt in de bedoeling aandelen in deze kantoren uit te geven voor inwoners van de desbetreffende gemeente en voor plaatselijke bedrijven. Met het gemeentelijke bestuur van de Russische hoofdstad sloot RAIN een contract dat voorziet in de verkoop van appartementen die de gemeente bouwt. Een contract met het Russisch Comite voor Grondbeheer stelt de organisatie in staat bouwgrond aan investeerders aan te bieden. De laatsten ke deze percelen voor maximaal 99 jaar gebruiken.

Bouwpoen

RAIN bestaat volgens Denisov uit diverse onderdelen. Die voorzien bijvoorbeeld in de verkoop van waardepapieren, in de realisatie van bouwpoen, in het aangaan van verzekeringen en in bancaire diensten zoals het afsluiten van hypotheken. De bouwdivisie werkt inmiddels aan de uitvoering van werken in Moskou en andere gemeenten. Buitenlandse bouwers ke aan deze activiteiten deelnemen.

Het bedrijf ontving daarvoor intussen verzoeken van aannemers uit Turkije, het voormalige Joegoslavie, China en de Verenigde Staten. Deelname aan deze activiteiten kan bijvoorbeeld door de realistaie en het beheer van kantoren en appartementsgebouwen. Min of meer in het verlengde hiervan verkoopt een andere divisie van RAIN niet-afgebouwde objecten waarvan er nogal wat in Moskou staan. De (buitenlandse) belangstelling daarvoor blijft vooralsnog gering.

De opzet van een hypotheekbank verloopt volgens Denisov niet bepaald gemakkelijk. Wet en regel inzake kredieten zijn tegenstrijdig. Mede daardoor zal RAIN zich niet alleen beperken tot hypotheken maar ook andere bancaire diensten ontwikkelen. De gemeente Moskou is inmiddels begonnen met de privatisering van het woningbestand. De zittende bewoners ke het eigendom van hun flat verwerven na het betalen van een klein bedrag aan leges. Het staat bijvoorbeeld buitenlandse bedrijven vrij deze woningen te kopen. De marktprijzen voor woonruimte in het centrum van Moskou belopen per vierkante meter gemiddeld f. 4000. Woonruimte in de buitenwijken van de Russische hoofdstad vergt per vierkante meter om en nabij f. 1000. Mede daardoor noemt Denisov de Moskouse woningmarkt een aantrekkelijke belegging voor pensioenfondsen. Het huidige tekort op de woningmarkt lokt in toenemende mate criminaliteit aan. Naar Denisov weet speuren leden van de Russische mafia naar gepensioneerden en anderen met een laag inkomen en stellen die bijvoorbeeld in ruil voor de verkoop van hun woning een finan ciele beloning in het vooruitzicht.

Doorgaans geldt de toezegging dat de verkopers tot aan hun dood in de woning ke blijven. Het sterftecijfer onder deze groep is naar verluidt sindsdien fors gestegen.

Nadere inlichtingen verstrekt Vereniging Kamer van Koophandel voor de Nieuwe Onafhankelijke Staten via 0703659794.

Reageer op dit artikel