nieuws

Maij wijst ook Japanse boortunnel van de hand

bouwbreed

Minister Maij-Weggen is en blijft tegenstander van een geheel ondergronds of verdiept aangelegde Betuwespoorlijn. Ook het plan van het Japanse tunnelbedrijf Obayashi en de Nederlandse aannemerscombinatie Aduco voor een geboorde tunnel, wordt door haar als te duur van de hand gewezen.

Dit blijkt uit de schriftelijke beantwoording van vragen die de Tweede Kamer in het eerste deel van het Betuwelijn-debat had gesteld. Volgens de minister is toepassing van de vele aangedragen oplossingen voor verdiepte of ondergrondse aanleg van de Betuweroute niet mogelijk zonder ‘aanzienlijke meerkosten.’

Kostenraming

Dat geldt ook voor de Japanse boortunnel van Obayashi en Aduco, waarvoor veel Kamerleden tijdens het debat interesse toonden. ‘De aanbieding’, aldus Maij, ‘heeft de kostenraming die door mijn ministerie en door de Stuurgroep Van Engelshoven zijn gemaakt bevestigd’. Zij baseert zich daarvoor op gesprekken die met de aannemerscombinatie zijn gevoerd.

De bewindsvrouw stelt dat de geboorde tunnelvariant circa f. 15 miljard zal gaan kosten.

Ze ontkent dat er principiele bezwaren leven tegen geboorde tunnels.

Ten aanzien van de V-polders van Koninklijke Volker Stevin merkt Maij-Weggen op dat er geen sprake is van een verschil van mening over de meerkosten van de oplossing, zoals Versnel-Schmitz (D66) in het debat had opgemerkt.

Twee keer zo duur

Verkeer en Waterstaat en de commissie Van Engelshoven hebben hun conclusie dat de Vpolder twee keer zo duur als ligging op maaiveld gebaseerd op een kostenraming van Volker Stevin zelf. ‘Partijen spre ken elkaar dus niet zo tegen als mevrouw Versnel heeft begrepen.’

Niet bekend

‘Dit betekent’, zo schrijft Maij, ‘dat zo’n alternatief op basis van de nu voorliggende informatie niet kan worden gekozen. Wil men dat wel, dan zal die eerst moeten worden aangeleverd. Vervolgens is vrijwel zeker een nieuwe planologische Kernbeslissing nodig.’

Veel vragen

Ook zijn er nog veel vragen over de technische toepasbaarheid van de oplossingen die zijn aangedragen en de tijd die is gemoeid met de uitvoering.

Bovendien wordt gewezen op het feit dat explosies in tunnels grotere schade aanrichten aan de railinfrastructuur dan op maaiveld.

De reacties op de moties die tijdens het debat door de Kamer zijn ingediend worden in de loop van deze week verwacht.

Reageer op dit artikel