nieuws

In Civiele Techniek nummer 4 1993 wordt ingegaan …

bouwbreed

In Civiele Techniek nummer 4 1993 wordt ingegaan op de plannen op korte termijn minimaal vijf voorbeeldtransferia te realiseren. Om het autogebruik terug te dringen zijn in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVVII) diverse acties uitgezet. Een van deze is het realiseren van overstappunten van auto op het openbaar vervoer, de zogenoemde transferia. Het belangrijkste doel van dergelijke opstappunten is om de hoeveelheid verreden autokilometers zoveel mogelijk terug te dringen. De plannen die thans worden uitgewerkt betreffen realiseren van vijf voorbeeldlocaties. Op basis van ruim een jaar onderzoek wordt onder meer de conclusie getrokken dat transferia die naast NSstations zijn gesitueerd op korte termijn moeilijk te realiseren zijn.

Langs de Rijn wordt bij de sluis- en stuwcomplexen een nieuw groenconcept toegepast.

In Otar 78/11/93 wordt beschreven hoe dat bij de complexen in Driel en Hagestein is gegaan. Gras en beplantingen zorgen voor inpassing in het omringende landschap en bieden belangstellenden tevens een aangename verblijfsomgeving. Een aantal ontwikkelingen , die zich min of meer gelijktijdign voordeenden, zijn in 1990 reden geweest het groen op de sluis- en stuwcomplexen nader onder de loep te nemen.

Een daarvan is de kosten van het groenonderhoud. Gezocht is naar mogelijkheden die te verlagen. Dit bijvoorbeeld door vervangen van het onderhoudsintensieve siergroen door een arbeidsextensief alternatief. Zo is bij het stuwcomplex in Driel 50% van het dure sierheesterplantsoen vervangen door gras, bodembedekkers of struweel.

In de rubriek Leergeld wordt in Thermisch Verzinken van december dit jaar een fout besproken die weliswaar niet vaak voorkomt maar de gebruiker wel tot radeloosheid kan brengen. Het gaat om de vorming van scheuren in de hoeken van vierkante buisprofielen. Opvallend is dat de beschadigingen niet op een gladde onbewerkte buis optreden, maar alleen als aan het eind van de buis is gelast. De oorzaak moet gezocht worden in de relatief hoge vervormingsspanningen die bij het vervaardigen van de profielen optre den. Worden op deze plaatsen door lassen nog extra spanningen ingebracht dan kan het tot te hoge spaningen komen. Ook kan dan een zogenoemde ‘soldeerbreuk’ onstaan bij het verzinken. De scheurvorming is te voorkomen door de profielen voor het verzinken spanningsarm te gloeien of te voorkomen dat extra spanningen worden geintroduceerd.

Moeten we als milieubedrijf blij zijn met de Wet milieubeheer? Deze vraag wordt beantwoord in de HO nummer 20/93. Een aantal hoofdstukken van de Wet milieubeheer is op 1 maart 1993 in werking getreden. In het artikel worden de belangrijkste wijzingen behandeld en wordt aangegeven wat de consequenties zijn voor de waterleidingsector. Geconcludeerd wordt dat de wet enerzijds meer waarborgen biedt voor het milieu doch anderzijds meer werkzaamheden met zich meebrengt voor de waterleidingbedrijven. Goede milieukwaliteitseisen zijn in verband met de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water van groot belang. Aangezien de wet geen inspraak voorschrijft bij het tot standkomen van deze eisen zal de waterleidingsector zelf alert moeten zijn en haar standpunt bijstijds bekend moeten maken.

Het is aantrekkelijk om bruggen te bouwen met uitwendige voorspanning (buiten in plaats van in het beton). Het leidt tot een besparing op materiaal en voorspanstaal, dus tot een lager gewicht. Bovendien kan in bepaalde gevallen de uitwendige voorspanning zowel tijdens de bouw als na het gereedkomen goed gebruikt worden.

Dat staat in Cement van december. Ir. G.P.C. Vermeulen maakte tijdens zijn studie aan de TU Delft een alternatief voor een bekende schuifbrug, de Zeeburgerbrug te Amsterdam. In plaats van het aanbrengen van twee aparte voorspanningen, voor de schuif- respectievelijk de gebruiksfase, wordt hierbij na de bouw het verloop van de voorspanning verschoven. Dat maakt uitwendige voorspanning economisch aantrekkelijk. Technisch is er het bezwaar, dat de voorspanning niet bijdraagt aan het bezwijkmoment. Daarom is in het alternatieve ontwerp extra gewoon betonstaal aangebracht, ook om de scheuren in het beton te verdelen en de wijdte ervan te beperken.

Deze nadelen wegen echter tegen de voordelen van uitwendige voorspanning op.

Reageer op dit artikel