nieuws

EZ wil houtvoorziening in Nederland verbeteren

bouwbreed Premium

Minister Andriessen van Economische Zaken wil de Nederlandse houtvoorziening verbeteren. Dat wil hij voornamelijk bereiken door een voorwaarden scheppend beleid. Dat staat in het Houtvoorzieningsplan (HVP) van zijn ministerie.

Tegelijkertijd breekt hij echter een belangrijke regeling af. Hij constateert dat er een breder draagvlak is ontstaan voor bos en hout. Dat in tegenstelling tot onderzoeken in 1983 en 1986, waaruit naar voren is gekomen dat er minder gunstige perspectieven waren voor de houtvoorziening in ons land.

‘Onlangs is gebleken, dat het potentieel aanbod van hout uit Nederlandse bossen aanzienlijk groter is dan tot nu toe werd aangenomen.’ Daarom ziet hij geen dringende reden de ‘regeling bijdragen aanleg snelgroeiend bos’ voort te zetten. Hij stopt deze dan ook per 1 juli 1994.

Belang

‘Door het groter draagvlak voor het Nederlandse bos en hout zien betrokken partijen kennelijk hun belang hierin’, zo verwacht de minister, ‘Hierdoor zal het aanbod van inlands hout toenemen. Voorwaarde is wel, dat het moet worden afgezet en verwerkt op onze houtmarkt. Het moet voldoen aan de eisen die de houtverwerkende industrie daar aan stelt. De prijs en kwaliteit moeten ke concurreren met hout uit het buitenland.’

Dit beleid sluit volgens hem aan op zijn nota ‘Economie met open grenzen’ van 5 september 1990. Deze is gericht op afzet en verwerking van binnen- en buitenlands hout.

Marktwerking

Bij de voorbereiding van deze notitie Houtvoorzieningsplan is de minister gebleken dat het met de ‘marktwerking’ voor Nederlands hout slecht is gesteld. ‘Een goed functionerende inlandse houtmarkt kan worden gezien als een ondernemingsvoorwaarde voor de Nederlandse houtverwerkende industrie. In het kader van het door Economische Zaken gevoerde ‘voorwaardenscheppend beleid’ ben ik bereid om initiatieven te ondersteunen, die de inlandse houtmarkt versterken’, aldus de minister.

Het gaat daarbij vooral om een betere samenwerking tot stand te brengen in de bedrijfskolom Nederlands hout. Er moet dan wel voldoende draagvlak zijn in de bedrijfskolom zelf. ‘Door op deze wijze vanuit de verwerkingskant van hout aandacht te schenken aan de inlandse houtmarkt, wordt tevens invulling gegeven aan de taak van Economische Zaken ten aanzien van een optimale benutting van onze binnenlandse houtbronnen’, zo vindt de minister.

Private sector

‘Vooral de private sector in de bosbouw zou bij dit alles een grotere rol ke spelen. Het probleem is echter, dat de houtproduktie op het ogenblik slecht rendeert. Daardoor is het niet aantrekkelijk om erin te stappen. Dat geldt zeker als men de bosbouw afzet tegen landbouw en natuurbehoud, die worden gesubsidieerd door de overheid’ zo stelt Andriessen. Het gevolg is dat nog maar 40% van het Nederlandse bos paticulier bezit is. In de huidige omstandigheden heeft dit de neiging om nog verder te dalen. In de vooroorlogse jaren was dit aandeel nog 70%.

‘Echter vooral het bosbezit van natuurbeschermingsorganisaties is de te decennia sterk toegenomen.’

Versterking

Een versterking van de professionalisering van de houtproduktiesector is belangrijk voor de houtvoorziening en het milieu in Nederland. Daarom wil de regering het bosareaal uitbreiden. Belangrijk daarbij is het advies van de Commissie Bosuitbreiding. Het betreft de aanleg van 50000 hectare extra bos in de komende 25 jaar.

De planologische gevolgen van dit advies zijn reeds verwerkt in het Structuurschema Groene ruimte van 30 juni, door de ministers van LNV (Landbouw Natuur en Visserij) en VROM.

Dit is aan de Tweede Kamer gestuurd. Op 26 oktober is tevens een reactie door de staatsecretaris van LNV als regeringsstandpunt aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bosbeleid

De daarin opgenomen beleidsvoornemens zullen tevens onderdeel vormen van het BBP (Bos Beleids Plan). ‘Om dit plan te verwezenlijken is het van belang, dat er voldoende boomsoorten worden geplant, die algemeen zijn in te zetten.

Slechts dan is er kans op succes. Het meest gebruikt en dus goed voor de houtvoorziening zijn de naaldbomen voor grenen en vuren, maar ook de populier’, aldus Andriessen. ‘De douglas, die nu nog in kleine hoeveelheden wordt gebruikt, maar gezien zijn goede eigenschappen meer waardering verdient, behoort eveneens tot deze categorie. De aanplant hiervan is ook ondergebracht in de taakstelling van het MPB (Meerjarenplan Bosbouw). De beleidsdoelstelling van het MPB behelst onder andere de eigen voorzieningsgraad van hout en houtprodukten van ongeveer 8 tot 17% in beginjaren na 2000 en meer dan 25% medio volgende eeuw.

Reageer op dit artikel