nieuws

Economische groei Bezette Gebieden lijkt haalbaar

bouwbreed Premium

De ‘volkshuishouding’ van de Bezette Gebieden lijkt een blijvende economische groei op gang te ke brengen. Dat vereist evenwel vrede en stabiliteit in de regio. Het vraagt voorts een verstandig economisch beleid dat gebruik maakt van afdoende macro-economische maatregelen en uitgebreide openbare diensten. Tevens vergt het een grotere aandacht voor de particuliere sector en uitbreiding van de handel met de regio en de rest van de wereld.

Dat bleek op een bijeenkomst van de EVD in Den Haag. Op korte termijn moet er een overeenkomst in bilaterale vredesonderhandelingen komen.

Zodra die gereed zijn kan een begin worden gemaakt met definitieve politieke regelingen voor de Bezette Gebieden. Op die manier ontstaat inzicht in de behoefte aan investeringen en aan technische assistentie.

In deze programmas moeten investeringen van de openbare sector particuliere initiatieven vooral ondersteunen. Investeringen in het herstel van onder meer de watervoorziening, de riolering, het transport en het elektra ke beginnen zodra de financiering beschikbaar komt. Voor de middellange termijn worden investeringen afgeraden die afhankelijk zijn van de uiteindelijke politieke regelingen. Bij andere investeringen voor de middellange termijn dient men rekening te houden met een beperkte institutionele capaciteit die zich vooral in de eerste jaren van het Palestijnse zelfbestuur zal voordoen.

Beperkingen

De Bezette Gebieden beschikken over weinig natuurlijke hulpbronnen. De bewoners volgden echter over het geheel genomen een hoge opleiding.

Zodra bestuurlijke beperkingen verdwijnen en ondersteunende instellingen hun opwachting maken kan dit feit samen met een afdoende ingerichte infrastructuur zorgen voor een bloeiende economie.

Relatief welvarende Palestijnen die in het buitenland wonen ke met elkaar zodra de politieke toestand dat toelaat aanzienlijke kapitalen naar de Bezette Gebieden laten stromen. Bij de toekomstige economische activiteiten valt vooral te denken aan de opzet van een toeristische industrie.

Onder de Bezette Gebieden ressorteren bijvoorbeeld enkele bekende plaatsen uit de christelijke en islamitische geschiedenis die een groot aantal bezoekers ke trekken.

Daarbij hoeven de Bezette Gebieden geen hoge buitenlandse schuld af te lossen zodat bijvoorbeeld leningen direct kun nen worden ingezet in het economische verkeer.

Welslagen Even belangrijk als politieke overeenstemming en vrede zijn de kwaliteit van het economische beheer en de strategie voor het besturen van de economie in de Bezette Gebieden.

Naar verwacht zal Israel vooralsnog een doorslaggevende rol blijven spelen. Aan het welslagen van de economische bloei werkt ook de toegang tot traditionele Arabische markten mee zoals die van Jordanie, Egypte en de Golfstaten en tot de markten van Europa en Noord-Amerika. Regionale netwerken voor elektra, transport, telecommunicatie, olie, gas en water versterken de onderlinge afhankelijkheid en leveren schaalvoordeel op. De leiding van de Bezette Gebieden beslist over de rol van de particuliere- en openbare sector. Bij de keuze over economische banden bepalen onderhandelingen met Israel, Jordanie en andere regionale en niet-regionale partijen de gang van zaken. Vooral de omringende landen ke de economie van de Bezette Gebieden fors ondersteunen door bijvoorbeeld haalbare regionale infrastructurele projecten te ondersteunen. Een onafhankelijk beleid stelt deze gebieden in staat beter om te gaan met werkelijke en nominale schokken, eigen inkomsten te verwerven en financiele tussenkomst te vergemakkelijken.

Beleid

Reageer op dit artikel