nieuws

Bouwprocesbesluit stuwt kosten omhoog

bouwbreed Premium

Het ontwerp Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dat per 1 januari van kracht zou moeten worden, gaat voor een forse kostprijsverhoging in de bouw zorgen tot wel 10 procent. De werkgelegenheid in een aantal bedrijven komt daardoor onder zware druk te staan. Aldus de werkgeversleden van een commissie van de Sociaal Economische Raad, die een advies aan minister De Vries over dit ontwerp heeft voorbereid. Werknemers en onafhankelijke leden ke zich echter wel in het voorgenomen besluit vinden.

Het Bouwprocesbesluit Arbowet is de Nederlandse ‘vertaling’ van de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Direct al nadat het kabinet half september met een concept-besluit instemde, kwam de kritiek erop los. Op het punt van de kostenstijging gaf het ministerie aan dat die tijdelijk 1,5% zou gaan bedragen, maar dat de baten op termijn (door minder verzuim en arbeidsongeschiktheid) die kosten zouden overtreffen.

Een tijdstip voor deze omslag werd toen niet genoemd. Het NVOB rekende echter voor dat die kostenstijging vooral voor kleinere bedrijven -de maatregelen gaan al gelden bij een bouwinvestering van f. 750000- wel eens de 10 procent zou ke gaan benaderen.

De werkgeversvertegenwoordigers in de SER-commissie komen nu tot eenzelfde conclusie. Weliswaar zal het ziekteverzuim worden teruggedrongen, maar dat gebeurt toch al doordat in de bouw daar sinds enkele jaren al extra aandacht aan wordt besteed. Werknemers en onafhankelijke leden denken dat het met die kostenstijging wel mee zal vallen.

Ook over de speciale inspraak die werknemers zouden moeten krijgen op de als gevolg van dit besluit te nemen maatregelen, zijn de SER-leden het met elkaar oneens. Werkgevers vinden dat de inspraak van werknemers al voldoende is geregeld via Ondernemingsraden en in de Arbowet (werkoverleg). Een aparte regeling voor dit overleg in het kader van dit besluit vinden ze ongewenst. De overige leden van de commissie zijn wel voor enige aanpassing, maar houden vast aan specifiek overleg op dit punt.

Ook baggersector

De leden botsen al evenzeer met elkaar bij de vraag of de baggersector onder dit besluit zou moeten vallen of dat daar een aparte regeling voor getroffen zou moeten worden.

Werkgevers zijn voorstander van het laatste, omdat de baggersector met nog een EGrichtlijn te maken krijgen, namelijk die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in winningsindustrieen.

Minister De Vries wil samen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat de voor de baggersector in beide richtlijnen van toepassing zijnde regels in een nieuw wettelijk kader brengen. En dus de toepassing van het Bouwprocesbesluit voor de baggersector maar tijdelijk laten zijn.

Werknemers en onafhankelijke leden zijn daar geen voorstander van. Zij vinden dat er wel meer sectoren zijn, die met meer regelingen te maken hebben en waar zich ook geen problemen bij voordoen.

Gebrekkig

Volgens de nota van toelichting bij het ontwerp-besluit zijn in de bouw vooral de fysieke belasting en arbeidsongevallen de belangrijkste risicofactoren voor ziekte en arbeidsongeschiktheid in de bouw.

Uit Europees onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de arbeidsongevallen in de bouw te wijten zou zijn aan inadequate bouwkundige of organisatorische keuzen, een slechte planning van de uit te voeren werken en een gebrekkige coordinatie als gevolg van de aanwezigheid van verschillende ondernemingen op een bouwplaats.

De richtlijn schrijft maatregelen voor om in verschillende stadia van een bouwwerk (ontwerp, planning en uitvoering) de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers te bevorderen.

Reageer op dit artikel