nieuws

Baggerbeleid kabinet funest voor milieu

bouwbreed Premium

Water, bodem en grondwater blijven vervuild wanneer het beleid van de ministers Alders en Maij-Weggen voor het verwijderen van baggerspecie wordt uitgevoerd. Als gevolg daarvan zullen in de toekomst extra kostbare saneringen nodig zijn. Om die reden wijzen de stichtingen Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij het beleidsvoorstel van de twee ministers af.

De milieu-organisaties willen dat de Tweede Kamer het voorstel van Alders en MaijWeggen aanpast. Dat voorziet nog steeds in verspreiding van danig vervuilde bagger over land en in water. Deze specie wordt slechts zeer gedeeltelijk schoongemaakt. De milieu-organisaties noemen een intensievere en uitgebreidere schoonmaak noodzakelijk.

Dergelijke maatregelen voorkomen tevens de aanleg van veel nieuwe en grote stortloca ties voor het bergen van de meest vervuilde bagger. Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij noemen de richtlijnen voor dergelijke depots te slap omdat kwantitatieve normen nagenoeg ontbreken.

Een verhoging van de zuiveringsheffing is nodig voor de financiering van de schoonmaak van vervuilde specie. Het gaat hierbij om de heffing volgens de wet verontreiniging oppervlaktewateren. Volgens de milieu-organisaties doet deze verhoging recht aan het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Voorts moet er een heffing komen op het storten van bagger omdat reiniging daardoor aantrekkelijker wordt. Het voorkomen van nieuwe vervuiling van bagger door het verkeer en de landbouw krijgt volgens de milieu-organisatiues nauwelijks aandacht in het voorgestelde beleid. De ministers verwijzen daarvoor naar onder meer het nieuwe NMP. Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij vrezen dat echt preventieve maatregelen daar niet in zullen staan.

Reageer op dit artikel