nieuws

Voorstellen van Welschen ondermijnen bodemsanering

bouwbreed

De voorstellen van de commissie Welschen voor het bestrijden van de bureaucratie leidt tot ondermijning van de bodemsanering. Opgegraven grond zal vaak niet worden schoongemaakt, maar zonder verdere bewerking worden teruggestort. Dat zeggen de stichtingen Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij op het eindrapport dat de commissie Welschen aan minister J. Alders heeft aangeboden.

In het eindrapport pleit de commissie voor de inzet van goedkopere technieken voor het schoonmaken van vervuilde grond. Meer dan nu moet reiniging plaatsvinden op de saneringslocatie. Verder dienen er meer mogelijkheden te komen voor gecontroleerd hergebruik van licht vervuilde grond. Volgens de commissie zijn de kosten van bodemsanering doorgaans hoog en in sommige gevallen te hoog.

Verder blijft de ontwikkeling van nieuwe en goedkope technieken achterwege. Om die reden zijn jaarlijks miljoenen guldens nodig voor de snelle ontwikkeling van dergelijke technieken. Die ke zon 30 tot 55 procent besparen op de reinigingskosten. De commissie constateerde ook dat het draagvlak in de maatschappij voor bodemsanering geleidelijk afneemt. Dat is het gevolg van technische, juridische en financiele kwesties.

Het resultaat daarvan is stagnatie van maatschappelijke processen zoals de aan- en verkoop van onroerende zaken en investeringen op vervuilde locaties.

De milieuorganisaties ondersteunen de voorstellen voor meer ‘kostendragers’ voor de sanering van vervuilde bodems. Instemming kregen ook de plannen om de schoonmaak van oude gasfabriekterreinen door de huidige energiegebruikers te laten betalen en de schoonmaak van voormalige stortplaatsen te financieren met een heffing op de huidige storttarieven. Er dient echter wel een fonds te komen voor hulp aan huiseigenaren die met bodemsanering te maken krijgen als gevolg van lekkende tanks voor huisbrandolie.

Een dergelijke regeling ontbreekt momenteel waardoor de schoonmaak van de desbetreffende gronden stagneert. De milieuorganisaties maken verder bezwaar tegen het voorstel tot inperking van de mogelijkheden voor huurders om bij bodemvervuiling huurverlaging of huurbevriezing te krijgen.

Kritiek hebben Natuur en Milieu en Nederland Gifvrij ook op het voorstel om saneringen goedkoper te maken.

Steeds meer vervuilde grond dreigt nu onder twijfelachtige voorwaarden opnieuw te worden gebruikt. Tevens tonen de organisaties zich gekant tegen ruimere mogelijkheden voor het verspreiden van saneringspoen in de tijd zonder dat sluitende afspraken worden gemaakt over de te oplevering. Ook moet worden voorkomen dat de overheid de kosten moet betalen voor niet of gedeeltelijk schoongemaakte terreinen. Dat te gebeurt nog vaak in gevallen waarin een industrieterrein plaats moet maken voor woningen of wanneer de vervuiler failliet gaat.

Reageer op dit artikel