nieuws

Verzuim in bouw duikt onder cao-afspraken

bouwbreed Premium

Het ziet er naar uit dat werkgevers en werknemers in de bouw er gezamenlijk in zullen slagen het ziekteverzuim eind dit jaar tenminste 10 procent (of een procentpunt) lager te laten zijn dan het gemiddelde verzuim in 1991. ‘Als we dit jaar niet meer met een griepgolf worden geconfronteerd, halen we het’, aldus een woordvoerder van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, die het voor dit doel opgezette po Verzuimbeheersing uitvoert.

Slaagt men niet het totale verzuim 10 procent naar beneden te krijgen, dan zal, zo zijn partijen in de bouw overeengekomen, een wachtdag worden ingevoerd voor elke werknemer die zich voor een tweede maal in een jaar ziek meldt. Die dag komt dan voor rekening van die werknemer.

Bouwwerkgevers hadden bij de onderhandelingen over de nu vigerende cao al maatregelen in deze zin op het oog, maar werknemersvertegenwoordigers meenden dat vermindering van ziekteverzuim ook verkregen zou ke worden door andere maatregelen dan financiele prikkels.

Daartoe werd het po Verzuimbeheersing opgezet, dat vanuit het SFB wordt uitgevoerd. Het po voorziet in een aantal zaken: zo moet een voorgeschreven verzuimregistratie worden toegepast, die inzicht kan geven in aard en frequentie van ziekten. Is verband met het werk aantoonbaar, dan kan er via verbetering van arbeidsomstandigheden wat aan de oorzaak worden gedaan.

Bovendien moet een intensievere controle en begeleiding van zieke werknemers plaats hebben om de uitval zo kort mogelijk te doen zijn. Deelnemers aan het po Verzuimbeheersing krijgen met enige regelmaat een verzuimcoordinator van het SFB op bezoek om na te gaan of aan deze verplichtingen wordt voldaan en of professionele hulp verlangd wordt.

Cao-verplichting

Om zoveel mogelijk werkgevers aan het po te laten deelnemen werd via de bouwcao (artikel 31 lid 6) ‘de werkgever met meer dan 35 werknemers, van wie de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid heeft vastgesteld dat het gemiddeld ziekteverzuim in 1991 meer dan 11% bedroeg’ verplicht om mee te werken aan het po verzuimbeheersing bouwbedrijf op straffe van een sanctie. Van de zijde van het SFB werden speciale verzuimcoordinatoren aangesteld, die bedrijven hun hulp aan gingen bieden bij het realiseren van de doelstelling.

De cao-verplichting heeft er toe geleid dat in totaal 796 bedrijven meedoen nadat aanvankelijk met 433 ondernemingen het verzuimbeheersingspo van start was ge Misverstand gaan.Recent ontstond enige paniek toen districtshoofd Schotanus van de bouwbond- FNV uit Eindhoven liet weten dat in Oost-Brabant en Limburg van de 180 bedrijven, die voor dit po in aanmerking komen, er 76 (of wel zo’n 42% ), hadden geweigerd gevolg te geven aan de betreffende caoeis.

Schotanus noemde het onverteerbaar dat door de weigerachtige houding van een groot aantal bedrijven de doelstelling niet zou worden gehaald, waardoor werknemers in dienst van ondernemingen die wel serieus het verzuim te lijf waren gegaan, desondanks met een wachtdag zouden worden bestraft.

Het SFB deed het bericht als ‘zeer onjuist’ af. Van de in totaal 796 bedrijven die er voor in aanmerking kwamen, zouden er slechts vijf vanaf het eerste begin moeten worden aangemerkt als ‘notoire weigeraar om aan het po deel te nemen’.

Volgens de SFB-woordvoerder moet er sprake zijn van onjuiste interpretatie van cijfermateriaal. Na enige onderzoek zou zijn gebleken dat een SFB-verzuimcoordinator op bijeenkomsten in het zuiden van het land de doelgroepbedrijven in drie categorieen in deelde. Een eerste categorie betrof bedrijven, die heel actief aan het werk zijn gegaan. Een tweede categorie betrof bouwbedrijven die weliswaar meedoen aan het project, maar niet als fanatiek ke worden aangemerkt.

Een derde categorie zou bedrijven bevatten, die zo af en toe een aansporing nodig hebben om aan de verplichting te blijven voldoen. Die te cate gorie zou inderdaad zo’n 42% van de in aanmerking komende bedrijven bevatten.

Dat ze in het geheel niet zouden meedoen, is nooit beweerd.

Geconfronteerd met deze uitleg zegt Schotanus bij zijn indruk te blijven. Niet alleen hij heeft onder het gehoor van deze coordinator gezeten, ook twee van zijn collegas hebben op andere momenten het verhaal van de coordinator aangehoord en bevestigen Schotanus’ uitleg. Bovendien zou uit eigen waarneming en uit het bekende ‘artikel 8-overleg bouwcao’ zijn gebleken dat deelname sterk te wensen overlaat.

Alleen

Navraag bij de bouwbond van het CNV leert ons dat Schotanus met zijn beweringen alleen staat. Volgens Gijs Wildeman van de bouwbond CNV wijst alles erop dat ‘ook mede als gevolg van de inspanningen die 35min-bedrijven zich getroosten’ de doelstelling zal worden gerealiseerd.

‘Het kan er overigens wel om gaan spannen. In februari/maart van dit jaar werd de bouw door een grote griepgolf getroffen. Maar de gevolgen daarvan hebben we in de zomermaanden weer goedgemaakt. Als een nieuwe griepgolf nog even uit blijft, halen we het’, aldus Wildeman.

Op de vraag wat de sanctie inhoudt, die in de cao wordt genoemd bij weigering om aan het po deel te nemen, heeft hij noch andere betrokkenen een antwoord omdat het inderdaad om maar vijf notoire weigeraars zou gaan.

Reageer op dit artikel