nieuws

‘Uitstel invoering Bouwprocesbesluit’

bouwbreed

De beoogde datum van inwerkingtreding (1 januari 1994) van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet kan niet meer worden gehaald. Dat vindt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Volgens haar is er meer tijd nodig om de gemeenten zich te ke laten voorbereiden op het van kracht worden van deze nieuwe arbo-regelgeving.

In een brief aan minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spreekt de VNG haar verontrusting uit over de invoering van het Bouwprocesbesluit, waarmee de regering de EG-richtlijn voor veiligheid en gezondheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen implementeert: ‘Bij ons bestaat de nodige bezorgdheid over de geplande datum van inwerkingtreding van het besluit, in verband met de vele onduidelijkheden die thans nog bestaan. Het besluit bevat namelijk onder meer een aantal verplichtingen voor opdrachtgevers waarvan in ernstige mate betwijfeld moet worden of de praktijk hieraan kan voldoen.’

Als voorbeeld wordt genoemd artikel 4. Dat eist het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. ‘Het artikel geeft weliswaar globaal aan wat er in een dergelijk plan moet worden opgenomen, maar in de praktijk bestaat grote behoefte aan een model hiervoor. Een dergelijk model is er echter nog niet en niets wijst erop dat dit op korte termijn wel beschikbaar komt’, aldus de VNG.

Een woordvoerder van de stichting Arbouw erkent dat, maar voegt er aan toe dat er momenteel initiatieven gaande zijn om toch op zo snel mogelijke termijn daaraan wat te doen. ‘We hebben van het ministerie van VROM verzoek gehad een offerte uit te brengen voor het opstellen van een model v en g-plan. Die offerte gaat op betrekkelijk korte termijn de deur uit. We verwachten dan ook wel de opdracht te krijgen. Het streven is er op gericht om uiterlijk in het voorjaar het model klaar te hebben.

Daar werken we althans hard naar toe’, vertelt hij.

Het model zal getoetst worden door een werkgroep, ingesteld door VROM en belast met begeleiding van de implementatie van de genoemde EG-richtlijn. Voorzitter ervan wordt oud-voorzitter Van der Lippe van de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers. In de groep participeert onder meer de volledige, in het kader van het arbo-convenant voor de bouw ingestelde, subwerkgroep opdrachtgever/aannemer.

Hogere kosten

Ongerust is de VNG verder over de financiele consequenties van het besluit. De sociale woningbouw zou 8 tot 10 procent duurder gaan uitvallen.

Tenslotte wijst de VNG er op dat in het bestuursakkoord tussen rijk en VNG bepaald is dat bij invoering van nieuwe maatregelen een invoeringstermijn wordt aangehouden van drie maanden na officiele afkondiging van de inwerkingtreding: ‘Een absoluut minimum voor onze leden, die als collectief de grootste opdrachtgever in de bouw in Nederland vormen, om zich enigszinsvoor te bereiden op de nieuwe verplichtingen’.

Reageer op dit artikel