nieuws

Saoedi-Arabie biedt bouw voor f. 140 miljard werk

bouwbreed Premium

In Saoedi-Arabie wacht in de komende jaren voor ruim f. 140 miljard aan bouwwerken op uitvoering. In de energiesector gaat het om zo’n f. 20 miljard, aan stedebouw en stadsontwikkeling wordt ongeveer eenzelfde bedrag besteed. Hetzelfde geldt voor defensie. De poen voor de olie-industrie vertegenwoordigen een waarde van zo’n f. 14 miljard.

De watervoorziening vergt ruim f. 10 miljard, evenals de zware- en lichte industrie, de gezondheidszorg en het transport. Het universitaire onderwijs kost om en nabij f. 6 miljard.

De energievoorziening geldt als een sector waarin de overheid in de komende tien jaar een meer dan forse activiteit zal ontwikkelen. Te denken valt hier aan de uitbreiding van de centrale van Rabigh, nieuwbouw van de centrale in Shuqaiq in het uiterste zuidwesten van het land, nieuwbouw van de centrale van Shuaiba zuidelijk van Jeddah en nieuwbouw van een centrale in Riaad.

Naar verwacht zal ook aan de oostkust van het land de bouw van een centrale volgen.

Voorts bestaan er plannen om de bestaande capaciteit in enkele centrales uit te breiden wat de bouw van een groot aantal onderstations en bijbehorende voorzieningen met zich meebrengt.

Woningbouw

De bevolking van Saoedi-Arabie neemt jaarlijks met zo’n 3 procent toe. Als gevolg daarvan stijgt de vraag naar woningen aanzienlijk. Zo waren in de industriestad Jubail in de herfst van dit jaar ruim 3000 woningen in aanbouw. Het directoraat-generaal voor Jubail becijferde dat de permanente bevolking van de stad zal oplopen tot 100000 in 2000. Momenteel telt de stad ongeveer 60000 inwoners. De voorspelde toename vergt de bouw van in elk geval 5000 woningen.

Over het hele land genomen ontstaat in de komende tien jaar behoefte aan minimaal 500000 woningen. In het verlengde daarvan dienen er werken te komen voor de aanleg van riolering, waterleiding en andere voorzieningen zoals winkelruimte. Volgens ter zake kundigen komen rond 2000 uit de stedebouwkundige sector de meeste opdrachten voor bouwwerken vrij.

Defensie

Het verkrijgen van opdrachten van de Saoedische defensie verloopt uitermate moeilijk omdat veel poen particulier worden vergeven. In uitvoering bevinden zich poen als de ontwikkeling van de luchtmachtbasis Al-Kharj, de bouw van hangars voor jachtvliegtuigen op de basis Al-Yamamah en de bouw van kazernes in alle delen van het land.

De toekomst voorziet de bouw van een grote basis aan de kust van de Rode Zee. In Jeddah, Riaad, Abha, Buraidah en Medina wordt gewerkt aan voorzieningen voor het onderbrengen van ’s lands strategische olievoorraden.

Olie

Dit jaar loopt het programma af waarmee Saoedi-Arabie de capaciteit van de oliewinning wilde vergroten. Het aanvankelijke plan voorzag in de investering van ruim f. 30 miljard tussen 1990 en 1995 in de oliesector. De uitvoerende bedrijven zeggen echter te weten dat Saoedi Aramco onder druk is gezet om alle niet-spoedeisende werken te schrappen.

Mede als gevolg daarvan moest de maatschappij afzien van de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Aramco geeft nu voorrang aan renovatie en onderhoud, werken die op korte termijn geld opleveren. Naar verwacht zullen deze beperkingen nog zo’n drie tot vijf jaar duren. Uitzicht op nieuwe werken ontstaat pas na een verhoging van de olieprijs. Grote projecten worden desondanks wel voorbereid. Het gaat hierbij onder meer om de modernisering van de raffinaderij van Ras Tanura en om een gasinrichting op het Berri-veld.

De Zoutwaterbewerkingsmaatschappij (SWCC) wil ’s lands ontziltingscapaciteit verdubbelen van 18 naar 36 miljoen liter per dag. De poen voorzien onder meer in de aanpak van de installaties van Jubail, Al-Khobar 3 en Shuaiba.

De afhankelijkheid van ontzilt water vereist voorts de aanleg van waterleidingen die aansluiten op de bestaande verbindingen van Jubail naar Riaad en Qassim en van Yanbu, Shuaiba en Shuqaiq naar Medina, Makkah en Abha.

Industrie Poen voor de zware industrie komen vooral rond Jubail tot ontwikkeling. Beduidend meer activiteiten doen zich in de sector van de lichte industrie voor. Deze fabrieken zullen voornamelijk de halffabrikaten verwerken van bedrijven die ressorteren onder de Saoedische Corporatie van Zware Industrien (SABIC). De nieuwe bedrijvigheid komt vooral rond Jubail en Yanbu te staan. Min of meer in het verlengde daarvan wil SaoediArabie het stelsel van secundaire wegen in het land uitbreiden.

Ziekenhuis

In 1993 kregen het Zweedse Skanska en de plaatselijke Saudi Binladin Groep het contract toegewezen voor de de bouw van een ziekenhuis met 500 bedden in Taif. Hyundai Engineering & Construction werkt aan de realisatie van de Medische Stad Koning Fahd, een combinatie van een ziekenhuiscomplex met 1500 bedden en een gezondheidscentrum.

Op een nabij gelegen locatie werkt Binladin aan de uitbreiding van een militair ziekenhuis. Later dit jaar valt een beslissing over de bouw van een ziekenhuis in Shaqra en Zulfi.

De particuliere sector bereidt de uitbreiding voor van het Soliman Fakeeh-ziekenhuis in Jeddah.

Verder bestaan er plannen voor de bouw van een ziekenhuis met 200 bedden in Buraidah en in Hofuf. Deskundigen verwachten dat de grootste groei in de medische sector vooral buiten de grote steden plaats vindt.

Reageer op dit artikel