nieuws

Projectenbank moet overheid en bedrijf laten samenwerken

bouwbreed Premium

De Poenbank komt op 1 januari 1994 in werking. Het gaat hierbij om een organisatie die tussen particuliere partijen en de overheid staat. De Poenbank ondersteunt lokale publiek-private poen, wisselt publieke en private functionarissen uit en structureert de publiek-private samenwerking.

De zogeheten Commissie Nijpels maakt zich sterk voor een dergelijke organisatie en vindt dat het ministerie van VROM dit initiatief van enkele ondernemers en plaatselijke politici moet steunen.

Volgens de Commissie Nijpels is het opdrachtgeverschap van publieke partijen op plaatselijk niveau mede oorzaak van stagnatie van publiek-private samenwerking en vormt in sommige gevallen zelfs een belemmering.

De rijksoverheid heeft er alle belang bij het opdrachtgeverschap op lokaal niveau te verbeteren. Het blijkt echter bijzonder lastig de fragmentatie in de bouw op te heffen. Niet zelden vallen toch al broze samenwerkingsverbanden door tegengestelde belangen uiteen.

De aanbieders beschikken verder niet over een marketingplan dat voorziet in het oplossen van problemen. Bedrijven lijken hun commerciele activiteiten in deze te beperken tot een eenmalige aangelegenheid.

Ondernemersorganisaties zouden er goed aan doen werkconferenties te organiseren, waarin ze de ervaringen met poen van de Commissie Nijpels bespreken en ingaan op de aanhoudende fragmentatie en op het ontbreken van moderne marketing.

Klantgericht

De bouwnijverheid lijkt er wel van overtuigd dat er iets moet gebeuren en wordt in die opvatting gesterkt door het emplooi dat buitenlandse bouwondernemers op de Nederlandse bouwmarkt vinden. Verbetering van klantgerichtheid, het bedenken en uitvoeren van integrale oplossingen, versterken van kernbekwaamheden en de opzet van financieringsplannen vergt visie, lef en doorzettingsvermogen. Vooral het grootbedrijf in de bouw zal in deze de eerste stap moeten zetten.

De bouw slaagt er nog niet in een ander beleid te voeren, de overheid staat nog onwennig tegenover de voorgestelde veranderingen en de financiers durven de nieuwe opgave nog niet aan.

Vooral de grote bedrijven wensen meer aangesproken te worden op het ondernemerschap dan op het leveren van capaciteit. De overheid wil door middel van nieuwe manieren investeringen in de infrastructuur en in de steden vergroten en de financiele wereld wenst te beleggen in interessante en rendanbele poen.

Welslagen

Het realiseren van het ontwikkelingsplan De Hemmes van het Zaanoeverpo in Zaanstad staat model voor de aanpak die de Commissie Nijpels voorstaat. Hier is sprake van een integrale benadering van de aanbodzijde. De groep bedacht de milieutechnische oplossing, er kwam een plan met een hoge stedebouwkundige kwaliteit en de realisatie van het plan is denkbaar via een concessie-achtige constructie.

Actieve medewerking van VROM aan de milieuoplossing garandeert het welslagen van het plan.

De groep ondernemers vraagt de rijksoverheid inhoudelijk mee te werken aan de verdere haalbaarheidsstudie om de aanpak mogelijk te maken. Mi nister Alders krijgt het verzoek zich positief uit te laten over deze realisatie.

Onconventioneel

De meeste poen waaraan de visie van de Commissie Nijpels ten grondslag ligt ontwikkelen zich gunstig. Een beperkt aantal vereist rijkssteun.

Het gaat hierbij om de haalbaarheidsstudie naar de particuliere (voor)financiering voor de ondertunneling van rijksweg 44 op grondgebied van Wassenaar. De commissie noemt dit po interessant omdat wordt nagegaan of op niet-conventionele wijze investeringen in de infrastructuur zijn te realiseren. VROM zou hier de financiele risico-analyse ke betalen.

In de komende vijf jaar dient een intermediaire organisatie PPS-poen van niet al te grote omvang te stimuleren en mede op die manier een gemeenschappelijke PPS-cultuur te bevorderen.

De fondsen waarmee de Poenbank werkt bestaan uit renteloze leningen met een minimaal totaal van f. 100000.

Deze organisatie lost op 1 januari 1999 de leningen af. De rente uit het fonds wordt gebruikt voor het realiseren van de PPS-bevordering.

Reageer op dit artikel