nieuws

‘Naleving Arbo-convenant voor alle opdrachtgevers’

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen zouden alsnog het Arboconvenant voor de baggersector moeten ondertekenen dat in mei 1992 door sociale partners in de bedrijfstak en de rijksoverheid is gesloten. Gebeurt dit niet dan blijft er een groot aantal opdrachtgevers bestaan die niet verplicht zijn met gecertificeerde aannemers in zee te gaan. Oneigenlijk concurrentie is hiervan het gevolg.

Woorden van deze strekking sprak bestuurslid A. Struijk van de vereniging Centrale Baggerbedrijf (CB) op de Arbodag voor de Bagger in Rotterdam. Op dit symposium stond de huidige stand van zaken met betrekking tot de regelgeving, certificering en uitvoering van het ‘baggerconvenant’ centraal.

Struijk wees in een toespraak op de oneerlijke concurrentie die ontstaat als een deel van de opdrachtgevers (waterschappen, gemeenten en provincies) nog steeds in zee mag gaan met niet-gecertificeerde aannemers. Investeringen in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het inschakelen van een deskundige dienst kosten immers geld. Dat geld zal de aannemer door moeten berekenen in zijn prijs. Struijk: ‘Een aannemer die de arbeidsomstandigheden hoog in het vaandel heeft en daartoe investeringen heeft gedaan kan bij de aanbesteding van een werk niet opboksen tegen een collega die van mening is dat het zijn tijd wel zal duren en daarom die investeringen niet heeft gedaan’.

Dwingend

Het CB-bestuurslid wees er tevens op dat ook wanneer er met Rijkswaterstaat (die wel ondertekenaar van het convenant is) in zee wordt gegaan, aannemers zonder arbo-beleid voorlopig ook nog een concurrentievoorsprong hebben. Dit als gevolg van de Arbo-wet, die bepaalt dat de voorgechreven wijzingen dienen te zijn doorgevoerd binnen een overgangstermijn van twee jaar. In het convenant is overeengeko men dat Rijkswaterstaat na 1996 uitsluitend nog werken aan baggerbedrijven zal gunnen die gecertificeerd zijn.

Struijk deed op het symposium dan ook een beroep op de convenantspartners reeds in de overgangsperiode zoveel mogelijk arbo-zaken dwingend in de bestekken voor te schrijven en ook toezicht te houden op de naleving van die voorschriften.

Daaraanst riep hij de partners op er met kracht naar te blijven streven dat ook andere opdrachtgevers het convenant onderschrijven.

Kosten

Struijk gaf verder een indicatie van de kosten en op te zetten activiteiten die het convenant voor de bedrijfstak met zich meebrengen. Het Centrale Baggerbedrijf en de Vereniging Kleinschalig Baggeren werken inmiddels samen op dit gebied om een aantal zaken voor hun leden voor te bereiden, zodat niet in ieder bedrijf opnieuw het wiel wordt uitgevonden. De Arbodag voor de bagger is hier een voorbeeld van. Maar ook is er een videoproduktie ontwikkeld, wordt er een Arbo-poplan gemaakt met daarin een modeldraaiboek voor het werken met klasse 3 en 4 baggerspecie, en zijn er diverse cursussen opgezet.

In totaal investeert het gezamenlijk bagger-bedrijfsleven hiermee f. 1,75 miljoen.

Daarnaast moeten de individuele bedrijven ook nog investeren. Zo zullen de certificering en de toepassing ervan geld gaan kosten in de vorm van het inzetten van menskracht.

Daarnaast kosten de arbo-cursussen voor werknemers geld in de vorm van loondoorbetaling en reiskosten. Tot slot drukken ook de aan te schaffen persoonlijke beschermingsmiddelen en het aan te passen materieel op het budget van de werkgever. Hoe hoog deze kostenposten oplopen is, aldus Struijk, per bedrijf verschillend. Voorts wees hij nog op de kosten en investeringen die op de specifieke poen drukken, zoals de kosten van het arbo-poplan voor een specifiek werk.

Risicos

Tot slot zei hij, namens de brancheverenigingen, dat het bedrijfsleven geen moeite heeft om het convenant na te leven en daarvoor een forse financiele inspanning te leveren.

‘Wij hopen dat het ingezette beleid zal leiden tot het verder voorkomen van risicos in de bedrijfstak, met als uiteindelijk doel een lager ziekteverzuim en beperking van de waostroom.’

Reageer op dit artikel