nieuws

‘Fibomij was achteraf een verkeerde keuze

bouwbreed

De Rijksuniversiteit Leiden (RUL) heeft het als haar plicht beschouwd bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag aangifte te doen van mogelijk ongeoorloofde handelingen door po- en financieringsmaatschappij Fibomij. Aldus voorzitter mr. C.

Oomen van het College van Bestuur van de onderwijsinstelling. Hij verbreekt in Cobouw het maandenlange stilzwijgen van de RUL over het conflict rond de bouw van De Annex, het gebouw waarmee het Sylvius-laboratorium zou moeten worden uitgebreid. Oomen is niet bevreesd voor het boemerang effect, zoals zich dat momenteel manifesteert bij de Maastrichtse eredivisieclub MVV. De directie van die vereniging deed aangifte bij justitie van mogelijke verduistering door een administrateur en werd vervolgens zelf -samen met het voltallige bestuur- opgepakt op verdenking van malversaties. De voorzitter van het College van Bestuur (de hoogste gezagsdrager bij de RUL) is er heilig van overtuigd dat geen enkele van zijn medewerkers iets onoorbaars zou hebben gedaan.

Suggesties als zouden bepaalde mensen er persoonlijk belang bij hebben gehad om voor realisering van het f. 10 miljoen omvattende bouwpo uitgerekend in zee te gaan met Fibomij (een eenmans bedrijfje, dat geen cent te makken had voor financiering van het werk en van ING Bank een krediet van om en nabij f. 7 miljoen verkreeg) werpt hij ver van zich af.

Gebruikelijk

‘Onze bedrijfsorganisatie heeft voor dit po de gebruikelijke procedures en selectie geheel conform de regels toegepast. Er waren meer kandidaten voor de bouw, op turnkey basis, van De Annex. Uiteindelijk is Fibomij uit de bus gerold. Achteraf moet ik stellen dat dit een verkeerde keuze is geweest. Dat is duidelijk.

Van enig persoonlijk belang voor RUL-medewerkers is mij echter niets gebleken. Die suggestie is en wordt mij wel van diverse kanten aangedragen.

Maar als ik dan vraag om voor de draad te komen met aanwijzingen c.q. harde bewijzen daarvoor, begint iedereen die met deze verhalen is komen aanzetten, opeens uit het raam te kijken”, aldus Oomen, die zegt zelf niet betrokken te zijn geweest bij de selectie van Fibomij.

Vrije hand

Hij wijst met nadruk ook op het feit dat de hoofdofficier van justitie in Den Haag volstrekt de vrije hand heeft om onderzoek te doen naar de hele gang van zaken rond de aanbesteding van het po. ‘Wij hebben de zaak bij hem aangekaart en hij mag het onderzoek instellen zoals hij dat wil’, stelt Oomen vast. Nadat de bouw begin dit jaar werd stilgelegd door aannemersbedrijf De Kempen BV wegens het uitblijven van betaling van facturen hulde de RUL zich hardnekkig in stilzwijgen. Oomen heeft daarvoor wel een verklaring: ‘Wij hebben niets van doen met De Kempen. De RUL heeft uitsluitend een een op een relatie met Fibomij. Vandaar ook dat we toen er problemen ontstonden, niet in debat hebben willen treden met aannemer en onderaannemer.’

Dat de RUL te langen leste toch in beweging kwam, was volgens Oomen te danken aan de opstelling van Fibomij, welk bedrijf de bouw voor eigen risico en rekening uitvoert. De RUL zou het na oplevering van Fibomij huren. ‘Directeur Van Koningsveld heeft ons in april dit jaar bij herhaling verzekerd dat de bouw met grote regelmaat zal worden voortgezet en hij De Annex in september of oktober zal opleveren. Maar dat gebeurde niet’, vertelt Oomen. Er rezen bij de RUL volgens hem steeds meer twijfels over de rol van Fibomij.

Dat was enkele maanden geleden aanleiding een bouwmanagementbureau in Hoofddorp, gespecialiseerd op gebied van bouwkosten, in te schakelen.

Discrepantie

‘Onderzoek door dit bureau wees uit dat er een sterke discrepantie bestond tussen het bij de bank opgenomen bouwkrediet en de waarde van het tot dan toe gebouwde produkt.

Toen Fibomij ons daarvoor geen afdoende verklaring kon geven, hebben we de hoofdofficier van justitie ingeschakeld’, licht de voorzitter van het College van het Bestuur toe. Op de vraag of die stap niet meer op de weg van ING Bank had moeten liggen (de door haar beschikbaar gestelde miljoenen zijn immers niet gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd waren, maar vermoedelijk weggesluisd naar buitenlandse bankrekeningen) zegt hij: ‘We hebben ING Bank uitdrukkelijk verzocht om met ons mee te gaan in de aangifte bij de hoofdofficier van justitie. Maar de bank heeft niets van zich laten horen.’

Oomen ontkent dat de RUL financieel verlies moet incasseren op het project. ‘Voor zover mij bekend hebben wij geen cent daarin gestoken. De enige kosten die wij hebben moeten maken betreft advisering door externe deskundige’, meent hij. Dat lijkt strijdig met de feiten. Immers, in de tussen ING bank en Fibomij aangegane financieringsfaciliteit staat nadrukkelijk betaling van een bedrag van ongeveer f. 550000 door de RUL vermeld. Dat is afgetrokken van het door de bank te verlenen krediet. Oomen kan daarover ‘geen zinnig woord’ zeggen.

Gecompliceerd

Hoe het nu verder moet met de bouw van De Annex weet hij nog niet. ‘Het is een juridisch gecompliceerde zaak. De aannemer beweert het recht van retentie op het gebouw te hebben. En ING Bank heeft een hypothecaire zekerheid in de opstal. Daar zal eerst de nodige klaarheid in geschonken moeten worden.’

Verkoop van de halfvoltooide Annex door De Kempen BV is volgens hem een van de opties.

‘Dat kan zonder onze medewerking. De grond is weliswaar ons eigendom, maar we hebben voor dit po het recht van opstal verleend. De aannemer kan dus gemakkelijk executeren als hij daartoe het recht heeft’, concludeert hij. De vraag of de RUL genegen is het complex over te nemen blijft vooralsnog onbeantwoord. Oomen erkent dat de RUL van de problemen rond De Annex zijn lesje geleerd heeft: ‘De conclusie die we getrokken hebben is dat we bij grote poen (en dat was De Annex niet, laten we dat goed voor ogen houden) advies van externe deskundigen zal moeten worden ingeroepen.

Nu streeft de RUL ook al enkele jaren naar de bouw van een nieuw bestuurscentrum. Een heel groot po. Oomen wil niet praten over de wijze waarop dit werk zal worden uitgevoerd. Het enige dat hij kwijt wil is dat het in elk geval niet door een poontwikkelaar gerealiseerd zal gaan worden.

Afbouw

De voorzitter van het College van Bestuur hoopt tenslotte dat De Annex (‘waarvan bij Fibomij en ING Bank voldoende bekend is dat het ook nog eens flinke forse schade gaat oplopen’) spoedig zal ke worden afgebouwd. Het -inmiddels aangevraagde- faillissement van Fibomij zal honorering van die wens volgens hem een stuk dichterbij brengen.

‘Het is een uiterst vervelend gezicht, dat halfvoltooide gebouw op ons terrein. Dat geeft de RUL een slechte naam. Er moet wat gebeuren. Daarom ook zijn we naar de hoofdofficier van justitie gestapt. Dat beschouw ik toch als een van de krachtigste maatregelen die je in je relatie met je contractpartner kunt nemen…’

Reageer op dit artikel