nieuws

Energieheffing kan stijging zeespiegel verminderen

bouwbreed Premium

De lage energieprijzen in Nederland dragen er toe bij dat de doelstellingen ten aanzien van reductie van de uitstoot van koolzuurgas niet worden gehaald. Een energieheffing, het liefst op internationale schaal, is gewenst. Beperken van de CO-uitstoot is een voorwaarde om de problemen als gevolg van klimaatveranderingen waaronder de stijging van de zeespiegel tegen te gaan.

Dit zei minister Alders van VROM maandag in Noordwijk bij de opening van de World Coast Conference ’93 die tot en met zaterdag zal duren. Op deze conferentie zullen vertegenwoordigers van honderd landen en van niet-overheidsinstellingen overeenstemming trachten te bereiken hoe de noodzakelijk geachte programmas voor integraal beheer van kustgebieden er uit zouden moeten zien.

Het probleem van de klimaatveranderingen kan volgens Alders alleen worden aangepakt als de stijgende uitstoot van koolzuurgas wordt beperkt.

‘Het is daarom nodig het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden te leggen en tot reductie van CO-emissies te komen. Tot nu toe zijn we in geen van beide geslaagd. De dichtheid van verkeer, industrie en bevolking is niet de enige reden dat de doelstellingen voor de koolzuurgasemissies niet worden gehaald. De lage energieprijzen in Nederland spelen hierin een duidelijke rol. Een energieheffing, het liefst op internationale schaal, is bijgevolg dringend gewenst.

Uitzetten

Een dergelijke heffing zou passen in een beleid dat niet alleen is gericht op het voorkomen van de gevolgen maar ook op het voorkomen van klimaatveranderingen zelf. De veranderingen zijn vrijwel zeker de hoofdoorzaak van de stijging van de zeespiegel. Een werkgroep van het Intergovernemental Panel on Climatic Change (IPCC) voorziet bij ongewijzigd beleid een stijging van het gemiddelde niveau van de zeespiegel op de wereld van 30 cm tot 110 cm in het jaar 2100. Dit moet grotendeels worden toegeschreven aan het uitzetten van het water van de oceaan door de temperatuursverhoging en het afsmelten van de kleinere berggletsjers.

Duurzaam

Alders denkt dat het met de nu beschikbare instrumenten niet mogelijk zal zijn de huidige doelstellingen voor de COemissies te bereiken. In het milieubeleidsplan dat eind dit jaar zal worden gepubliceerd, zal daarom aanvullend beleid zijn opgenomen. Gekozen is voor voor duurzame ontwikkeling waarbij ecologie een voorwaarde is voor economische groei.

Ontwikkelen van beleid betreffende klimaatveranderingen, betekent dat altijd gekozen moet worden tussen ecologie en economie. De ervaring met de kustgebieden in Nederland leert dat altijd sprake is van een compromis.

Maar zo vroeg Alders zich af; ‘misschien moeten we bij kustbeheer verder gaan dan het compromis alleen en kijken naar een echte samensmelting van economische en ecologische belangen. Daarom gaat het namelijk bij duurzame ontwikkeling.’

Versterking

Al hoewel elk land zelf tot een vorm van integraal kustbeheer moet komen die is toegesneden op de feitelijke problematiek en omstandigheden van het land zelf, zullen daarin altijd drie gemeenschappelijke aandachtsvelden aanwezig zijn.

Ten eerste is dat de leiding versterkt zal moeten worden door bijvoorbeeld training, wetgeving en personeelsbeleid. Ook het behouden en beschermen van de produktiviteit en de biologische diversiteit van de ecosystemen aan de kust is van belang. En in het integraal kustbeheer zal gericht moeten zijn op het bevorderen van een rationele ontwikkeling en een duurzaam gebruik van de mogelijkheden die de kustzone biedt.

Reageer op dit artikel