nieuws

Contract tussen VROM en corporaties getekend

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heerma en de Koepelorganisaties in de sociale woningbouw hebben vrijdag de definitieve overeenkomst ondertekend over de zogehete bruteringsoperatie. Tevens is overeenstemmin bereikt over de uitbreiding van faciliteiten van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Door de overeenkomst kan VROM een bedrag van ongeveerf. 35 miljard aan nog te betalen objectsubsidies weg strepen tegen de nog uitstaande woningwetleningen bij sociale verhuurders. De begroting van het departement wordt hierdoor met ruim f. 4 miljard verlaagd. Daarmee verdwijnt de molensteen die al jaren op de begrotingd drukt.

De sociale verhuurders krijgen hierdoor zekerheid over nog te ontvangensubsidies. Deze financiele mammoetoperatie heeft voor alle partijen duidelijke voordelen. Corporaties zullen bijvoorbeeld zelfstandiger hun beleid ke maken en uitvoeren. Op de langere duur wordt een gemiddelde huurontwikkeling mogelijk die gelijke tred houdt met de inflatie.

Waarborgfonds

Ter versterking van het garantievermogen van het Waarborgfonds SocialeWoningbouw (WSW), momenteel ongeveer f. 250 miljoen, stelt VROM een extra bedrag van f. 150 miljoen beschikbaar.

Verwacht wordt dat het garantievermogen van het WSW door het verlenen van garanties op financieringen ten behoeve van sociale woningbouw uiteindelijk met tientallen miljarden zal toenemen.

Tegelijk met de uitbreiding van de taken van het WSW zal het fonds de oudegarantieverplichtingen van Rijk en gemeenten over nemen en alsnogverstrekte gemeenteleningen gaan borgen. Deze operatie, waarvoorpartijen een afzonderlijk protocol hebben ondertekend, maakt tezamen met debruteringsovereenkomst deel uit van een zogenaamd ‘dubbelbesluit’. De partijen die de overeenkomst hebben getekend verplichten zich, zoals bekend, in de komend maanden deze overeenkomst als integraal pakket bij hun achterban te verdedige en deze procedure voor 15 maart 1994 af te ronden.

Reageer op dit artikel