nieuws

Cobouw is een uitgave van Ten Hagen BV. Lange …

bouwbreed Premium

Cobouw is een uitgave van Ten Hagen BV. Lange Houtstraat 5 2511 CV ‘s-Gravenhage Correspondentie-adres: Postbus 34 2501 AG ‘s-Gravenhage Telefoon (070) 356 91 00 Telefax (070) 361 42 64 Postgiro 17260 t.n.v. Ten Hagen BV.

Directeur: Ing. A.H.Th. Muller REDACTIE Telefoon (070) 356 91 00 Telefax (070) 365 35 28 Hoofdredacteur W. Egels Chefredacteur J. Barendrecht Eindredactie Drs. G. Koenen Ing. W.J. Plug Nieuwsdienst W.J. van Heuvel G. van Oosten F.N.M. Oremus H. Ouwerkerk J.M. Quist P.L.H. Stuvel E.F.M. Voorn Parlementaire redactie Drs. E.M. Harms Redactie Techniek Ir. L.H. Bosker R. Ostendorf Ir. J.W.B. van Staveren G.M.H. Tillekens Ir. F.P. van Velden H.H.E. de Vreede Bureauredactie C.E. Johannes Vormgeving/opmaak K.E. Bekker J.A.M. Buijtendijk G. Lens Jkvr. H.I.V.B. op ten Noort Redactiesecretariaat Telefoon (070) 356 92 35 J.H. Hazejager S.H.M. Rehorst-Bakker Informatie/documentatie Telefoon (070) 356 92 53 G.R. Chikhoer Telefoon (070) 356 92 52 S.H.M. Rehorst-Bakker ABONNEMENTEN Nieuwe abonnementen ke op ieder gewenst moment ingaan. Omdat het abonnementsjaar gelijk loopt met het kalenderjaar, worden jaar- c.q. kwartaalabonnementen de eerste keer naar rato berekend. Prijzen: Kwartaalabonnement binnenland f. 180,- per kalenderkwartaal.

Jaarabonnementen binnenland f. 625,- per jaar. Overige landen f. 1085,- per jaar, f. 295,- per kwartaal. Prijzen excl. 6% BTW. Losse nummers f. 4,65 (incl. BTW).

Adreswijziging twee weken tevoren opgeven. Opzegging uitsluitend schriftelijk: kwartaalabonnementen 1 maand voor het verstrijken van het kalenderkwartaal, jaarabonnementen voor 1 november. Als niet tijdig is opgezegd, worden abonnementen automatisch met een kwartaal resp. jaar verlengd.

Voorwaarden gedeponeerd onder nr. 1875 KvK ‘sGravenhage.

ADVERTENTIES Telefoon (070) 356 91 00 Telefax (070) 365 50 46 Contracttarieven op aanvraag.

Minimum formaat advertenties 50 mm. Eerste 50 mm f. 266,-; elke mm meer f. 5,32.

Deze prijzen zijn excl.

technische kosten en omzetbelasting. Voor de vrijdagkrant geldt een toeslag van 10% op de plaatsings- kosten. Voor advertenties onder briefnummer wordt een toeslag van f. 17,50 berekend.

Voor telefonisch opgegeven advertenties en klachten over kleur en/of sluitwerk wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle verkeer met adverteerders en bemiddelaars geschiedt conform de algemeen geldende regelen voor het advertentiewezen 1990 en de plaatsings voorwaarden van Ten Hagen BV.

Foreign representatives Belgium: Publicitas, (09) 32 23 47 27 20.

U.K.: Martin Geerke, (09) 44 34 42 86 49/ 44 25 28 60 155.

France: Mireille Jacquinet, 09-033 14 66 86 484.

B.R.D.: Publicitas GmbH, (09) 49 40 51 30 040.

AUTEURSRECHT Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, electronisch of op welke andere wijze ook, en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. TECHNISCHE REALISATIE Salland Rotatie Drukkerij, Deventer.

Reageer op dit artikel