nieuws

Bouwproduktie Amsterdam daalt met 15 procent

bouwbreed Premium

De bouwproduktie in Amsterdam is in de eerste zes maanden van dit jaar aanzienlijk gedaald. Daalde de produktie in 1992 al drie procent, in het eerste half jaar werd een daling van 15 procent geconstateerd. Aan de hand van het aantal recentelijk verleende bouwvergunningen wordt een verdere afname van de bouwproduktie gevreesd.

Dit blijkt uit het deze week gepresenteerde rapport ‘De economie in Amsterdam Regio 1993’. Het betreft hier het eerste jaarbericht over de economie in het ROA-gebied (Regionaal Orgaan Amsterdam) dat door het Bureau voor Economische Argumentatie uit Hoofddorp is opgesteld.

De algemene boodschap in het rapport luidt dat de economie in de regio Amsterdam door zijn nationale en internationale orientatie lijdt onder de tegenvallende ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Vandaar ook dat voor het ROA-gebied een lichte daling van de economie wordt verwacht.

Voor 1994 wordt van een eco nomisch herstel uitgegaan.

Somber is de rapportage over de bouwnijverheid in de regio Amsterdam. Na een aantal jaren van groei daalde de afzet in 1992 deze sector met drie procent. In 1993 zal, zo wordt in de rapportage gesteld, de afzet met een procent verder dalen.

De neerwaartse spiraal is een direct gevolg van de afnemende bouwproduktie in Amsterdam. Voor wat betreft de eerste zes maanden van dit jaar constateert het Bureau voor Economische Argumentatie een daling van 15 procent.

Bouwvergunningen

Het aantal bouwvergunningen daalde in de hoofdstad in het eerste half jaar met ruim twaalf procent. Daarmee bereikte het aantal bouwvergun ningen in Amsterdam zelfs het laagste punt sinds 1988.

Gevreesd wordt dat aan de hand van recentelijk verleende bouwvergunningen de bouwproduktie in de gemeente Anmsterdam verder zal dalen.

Dit is volgens betrokkenen een direct gevolg van het nog niet beschikbaar zijn van grotere Vinex-bouwlocaties omdat hierover met het rijk nog geen overeenstemming is.

Ondanks de recente neerwaartse trend in de bouwproduktie werd in de regio een stijging van het aantal bouwvergunningen geconstateerd.

Ten opzichte van 1992 is in de eerste maanden van dit jaar een stijging van zes procent geboekt.

Kantorenmarkt

Optimistisme is er over de kantorenmarkt die, zo wordt afgeleid uit de opnamecijfers, in de Amsterdamse regio nog steeds sterk is. De opname van kantoorruimte wist zich met een volume van 284500 m2 in 1992 op een redelijk niveau te handhaven. In de eerste helft van 1993 is de vraag, aldus de nota, toegenomen en werd 176500 m2 opgenomen. Overigens wordt daarbij aangetekend dat bijna de helft daarvan door overheids- en semi-overheidsinstellingen is betrokken.

Het gaat hierbij om kantoren in Amsterdam Centrum en Amsterdam West. Voor de regio als geheel geldt dat de opnamezijde van de kantorenmarkt langzaam naar een stabielere situatie lijkt toe te groeien.

Vooralsnog wordt in het rapport de aanbodzijde als het grootste probleem gekenmerkt. In alle prijsklassen en vrijwel overal in de regio geldt een ruim aanbod. De leegstand bedroeg op 1 januari bijna 670000 m2. Ondanks de geringe omvang van de in 1992 in aanbouw genomen nieuwbouwpoen is die leegstand in de eerste helft van dit jaar verder gestegen.

Wel wordt de verwachting uitgesproken dat na dit jaar het aanbod in de regio niet zo snel meer zal doorgroeien. Dit vooral natuurlijk omdat de nieuwbouw voor de markt duidelijk stagneert.

Reageer op dit artikel