nieuws

‘Bezuiniging op renovatie Z-Willemsvaart opheffen’

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant is ernstig verontrust over bezuinigingen, die minister Maij van Verkeer en Waterstaat heeft doorgevoerd ten aanzien van de renovatie van de Zuid-Willemsvaart. In een brief aan de bewindsvrouw dringen gedeputeerde staten aan op herziening van haar beslissing.

Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1994-1994 blijkt dat minister Maij het beleid met betrekking tot vaarwegen -en dan in het bijzonder het middendeel van de Zuid-Willemsvaart- heeft bijgesteld.

Volgens haar zijn budgettaire redenen aanleiding geweest om prioriteiten te stellen.

Daardoor is de uitvoering van de renovatie van het middendeel van de betrreffende vaarweg in de tijd naar achteren geschoven.

Voor GS is dat een zware tegenvaller. In een brief aan Maij wordt er dan ook op aangedrongen het oude investeringsschema weer te hanteren, zodra er financiele ruimte is.

Met name het laten vervallen van een aantal, relatief gerin ge, reserveringen voor de jaren 1994 en 1995 heeft geleid tot ongerustheid bij de provincie.

‘Het betreft hier investeringen, vooral in de vorm van aanlegvoorzieningen bij de sluis van Engelen dan wel wateraanvoerwerken (zowel ten behoeve van de kwantiteit als de kwaliteit), bestaande uit hevels bij een aantal nabij de Limburgse grens gelegen sluizen. Die werken ke geen uitstel velen’, verklaren GS.

Werken nodig

Ze wijzen er op dat deze wateraanvoervoorzieningen onder meer nodig zijn voor de aanpak van de verdroging van de Groote Peel, waarover de provincie met regionale beheerders en de regionale directie van Rijkswaterstaat in beginsel overeenstemming hebben bereikt. ‘Ook de in dit kader te sluiten waterakkoorden worden door het uitstel van deze investeringen vertraagd’, menen GS.

Vandaar hun nadrukkelijke verzoek aan minister Maij de reserveringen voor de betrokken jaren, die volgens het MIT 1993-1997 respectievelijk f. 2- en f. 3 miljoen bedragen, in elk geval weer in het voorliggende MIT op te voeren ‘zodat de noodzakelijke werken in de voorziene periode ke worden uitgevoerd’.

Reageer op dit artikel