nieuws

‘Situatie Limburgse bouw valt wel mee

bouwbreed Premium

‘Er is geen sprake van een rampzalige situatie op de Limburgse bouw-arbeidsmarkt.’ Dat stelde voorzitter R.L.M. Jacobs van het gewest Limburg van het NVOB op de jaarvergadering in Hoensbroek. Hij reageerde daarmee op uitlatingen van de Hout- en Bouwbvond CNV.

Volgens het Economisch Technologisch Instituut Limburg (ETIL) zijn sedert september 1991 ongeveer 2000 arbeidsplaatsen in de Limburgse bouw verdwenen. Dat komt neer op een afname van de werkgelegenheid met 3,7%. Landelijk is dat 1,5%. Voor de CNV-bouwbond was dat aanleidinmg gewag te maken van een rampzalige situatie in Limburg.

Jacobs nam stelling tegen die conclusie. ‘Natuurlijk zijn de orderportefeuilles van de Limburgse bouwbedrijven als gevolg van de economische situatie over het algemeen niet goed gevuld en staat de prijsvorming zwaar onder druk door de grote concurrentie’, zei hij.

‘Maar toch zien we dat de werkloosheid in de bouw niet evenredig toeneemt met de af kalving van de werkgelegenheid’, voegde hij er aan toe.

Dit laatste wordt volgens Jacobs nog eens bevestigd door het aantal bij de arbeidsbureaus ingeschreven werkloze bouwvakkers.

‘De verwachting is dat in de toekomst de uitstroom van gekwalificeerd personeel structureel groter zal zijn dan de instroom van vakbekwame schoolverlaters. Het blijft derhalve noodzakelijk een actief wervend beleid te voeren om op termijn toch over voldoende gekwalificeerde vaklieden te beschikken’, meende hij.

Dat is mede noodzakelijk omdat steeds hogere kwaliteitseisen worden gesteld aan bouwprodukt, bouwproces en organisatie van de bouw. In dat verband beklemtoonde hij nogmaals de noodzaak van goede scholing: ‘De concurrentiepositie van bouwbedrijven wordt in toenemende mate bepaald door het opleidings- en kennisniveau van de werknemers.’

Jacobs bepleitte het inpassen van de activiteiten van BouwVak-Werk bij de vakopleidingsorganen. Daardoor ontstaat niet alleen een bundeling van kwantiteit en kwaliteit van opleiding en scholing, maar krijgt de bouw de beschikking over een duidelijk herkenbaar loket op dit gebied.

Reageer op dit artikel