nieuws

RvG adviseert herverdeling gemeentefonds

bouwbreed

Het aantal inwoners, uitgesplitst naar leeftijd, etniciteit en inkomen, moet in de toekomst maatgevend zijn voor de verdeling van het gemeentefonds (jaarlijks 16 miljard gulden). Dat geeft de verschillen in inkomsten van een gemeente beter weer dan het aantal woningen dat nu voor de verdeling wordt gehanteerd.

De Raad voor de Gemeentefinancien concludeert dit in zijn evaluatie van de verdeling van het Gemeentefonds die vrijdag aan de staatssecretarissen Dales van Binnenlandse Zaken en Van Amelsvoort van Financien is aangeboden.

Het nieuwe verdeelstelsel zal volgens de Raad tot een aanzienlijke herverdeling van het fonds leiden. Van de 650 gemeenten zullen er ruim 400 op achteruit gaan. Bij de helft daarvan zal de achteruitgang groter zijn dan 8 procent.

Daartegenover staat dat 80 gemeenten er acht of meer procent op vooruit gaan.

De verschuiving zal volgens de Raad voornamelijk plaats heb ben van oude en jonge welgestelde gemeenten en het bloeiende platteland naar de achtergebleven plattelandsgemeenten in Noord- en OostNederland en de grote steden.

Welk voordeel de vier grote steden uit de nieuwe verdeelsleutel zullen halen, wordt uit het evaluatierapport niet duidelijk. Zij zijn buiten het onderzoek gehouden omdat ze volgens de raad ‘niet met de andere steden te vergelijken zijn en door hun complexiteit het onderzoek zouden vertragen.’

Het waren echter steeds de grote steden die klaagden over de zware lastendruk in verband met de vergrijzing, het grote aantal buitenlanders, oude woningen en hoge kosten door de culturele centrumfunctie waar rijke kleine randgemeenten graag van profiteren.

Op het ministerie van binnenlandse zaken wordt het dan ook betreurd dat het ‘totaalplaatje met dit advies nog steeds niet gegeven is.

Reageer op dit artikel