nieuws

Onduidelijkheid milieuwetten slecht voor groei Schiphol

bouwbreed

Het door het kabinet gevoerde milieubeleid blinkt uit in onduidelijkheid en is onuitvoerbaar. Als gevolg van de huidige gevoerde regelgeving zal de uitbreiding Schiphol hopeloos vastlopen.

Op de maandelijkse persconferentie van het VNO trok voorzitter dr. A.H.G. Rinnooy Kan gisteren stevig van leer tegen de uitwerking van het door de rijksoverheid gevormde milieuhygienische normstelling.

Boosdoener van het kwaad is volgens het VNO onder meer de nota ‘Omgaan met risicos’, een bijlage van het vier jaar geleden verschenen Nationale Milieuplan.

De nota dient als basis voor hoe er moet worden omgegaan met risicos als onder andere stralingen, gevaarlijke stoffen en bouwstoffen.

Volgens de werkgevers blijken de genoemde cijfers en normen in deze abstracte nota vier jaar later niet meer te hanteren.

‘Als vast wordt gehouden aan de uitgangspunten van deze nota dan is het niet ondenkbaar dat de uitbreiding van Schiphol vastloopt’, stelt mr.

drs. W.M. Zijlstra, secretaris Milieuzaken van het VNO.

‘Men heeft vier jaar geleden de gevolgen van deze nota niet overzien.’

Een andere voorbeeld waar Vrom juist geen regels voor heeft, is het probleem voor de groeiende asfaltberg. Door het ontbreken van normen zit Nederland volgens Rinnooy Kan opgescheept met een half miljoen ton teerafval per jaar, terwijl wegenbouwer NBM-Am stelland een nieuwe procede

heeft ontwikkeld voor hergebruik.

‘Helaas heeft VROM nog geen norm opgesteld om dit procede

te beoordelen. Voorlopig dus geen hergebruik van teerafval.

Het moet worden gestort.”

Gezondheidsraad

Om nu van onuitvoerbare wetten en regeling af te zijn, stelt het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) een nieuw orgaan voor dat eerst nieuwe plannen beoordeeld op haalbaarheid. ‘Het kabinet moet milieunormen in ontwerp voorleggen aan een groep van onafhankelijke deskundigen.

Deze moeten kijken of de voorstellen goed zijn onderbouwd, of de normen ook een verbetering zijn voor het milieu en welke gevolgen zij hebben’, stelt Rinnooy Kan. ‘De com missie zou onderdak moeten krijgen bij de Gezondheidsraad.’

Met het vooraf toetsen wordt volgens hem voorkomen dat het kabinet met normen komt die, althans in de ogen van de werkgevers, niet werkbaar zijn of later op grond van gewijzigde inzichten moeten worden teruggedraaid.

Het is volgens Rinnoy Kan niet de bedoelingen dat de deskundigen zelf de knoop doorhakken. Hun voorwerk moet er toe leiden dat de politiek een zorgvuldige beslissing kan nemen.

Zij moet haar afweging maken in de volle wetenschap van de effecten.

Voor het ter perse gaan van deze krant was het ministerie van VROM niet in staat op het voorstel van het VNO te reageren.

Reageer op dit artikel