nieuws

Milieugelden voorlopig niet storten in Gemeentefonds

bouwbreed

Niet op 1 januari 1995 maar pas drie jaar later moet de voorgenomen overheveling van gelden uit de BUGN- en FUN-regelingen naar het Gemeentefonds plaats vinden.

De stichting Natuur en Milieu heeft minister Alders van VROM en de staatssecretarissen De Graaf-Nauta en Van Amelsvoort van respectievelijk Binnenlandse Zaken en Financien gevraagd met dit voorstel in te stemmen. De financiele bijdragen moeten de uitvoering van het gemeentelijke milieubeleid bevorderen.

Natuur en Milieu vindt dat de uitvoering van het milieubeleid van gemeenten in vrijwel alle gevallen nog in een zeer pril en kwetsbaar stadium verkeert.

Reden voor deze uitspraak vindt de stichting in de gegevens die de Inspectie Milieuhygiene in september publiceerde.

Daaruit blijkt dat slechts eenderde van de gemeenten op 1 januari 1995 aan het vereiste niveau zal voldoen. Een rapport van de Universiteit van Amsterdam toont aan dat de gemeenten waarschijnlijk meer dan de helft van de taken die het NMP aangeeft niet uitvoert. Overheveling van de BUGM- en FUN-gelden naar het algemene Gemeentefonds zal naar verwacht leiden tot een aanzienlijke teruggang in de ontwikkeling van het gemeentelijke milieubeleid. Het geld is dan niet meer specifiek bestemd voor het milieubeleid en er is geen resultaatsverplichting meer voor de gemeenten ten aanzien van het uitvoeringsniveau. De rapporteurs van de Universiteit van Amsterdam melden dat de onderzochte gemeenten niet of nauwelijks uitvoering geven aan het verscherpen van het locatiebeleid en aan de herziening van het verkeerscirculatieplan. Ook de uitvoering van activiteiten als de herziening van de bestemmingsplannen buitengebied, het bevorderen van energiezuinig bouwen en het bevorderen van het gebruik van milieubewuste bouwmaterialen laat te wensen over.

De reden van het wel of niet uitvoeren van milieutaken door gemeenten hangt samen met de prioriteit die het bestuur eraan hecht, met de mogelijkheden het beleid daadwerkelijk in praktijk te brengen en met de omvang van de daarvoor beschikbare middelen.

Reageer op dit artikel