nieuws

Maij-Weggen moet mijnsteen verbieden

bouwbreed

De stichting Natuur en Milieu heeft minister MaijWeggen gevraagd het gebruik te verbieden van vervuilde bouwstoffen zoals mijnsteen voor waterstaatswerken in rivieren en de Noordzee. De milieugevaarlijke stoffen in dergelijk bouwmateriaal dragen bij aan de vervuiling. Toepassing ervan druist in tegen internationale, door Nederland onderschreven afspraken over de schoonmaak van de Rijn en de Noordzee (het Rijn- en het Noordzee Aktieplan).

Aanleiding voor het verzoek van de milieu-organisatie aan de minister is een onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen naar het gebruik van mijnsteen. Jaarlijks gebruikt de waterbouw hiervan ongeveer 500000 ton voor bij voorbeeld funderingen, de bescherming van oevers en bodems en het dempen van havens. Mijnsteen komt vrij bij het delven van steenkool en wordt vooral uit Duitsland. Het bevat onder meer kwik, arseen, cadmium, lood en pak’s. Deze stoffen komen na een aantal jaren door uitloging in het milieu terecht.

Volgens de Nijmeegse onderzoekers dragen verschillende van de uitgeloogde stoffen op langere termijn voor een flink deel bij aan de maximaal wenselijk geachte totale uitstoot van dergelijke stoffen. De rapporteurs wijzen erop dat er momenteel nog geen wetenschappelijk onderbouwde en door praktijkgegevens geverifieerde methode bestaat voor de bepaling van de jaarlijkse uitloging door mijnsteen. Dat bemoeilijkt de voorspelling en vergelijking van de milieu-effecten van secundaire bouwstoffen.

Het mijnsteenbeleid past evenwel in het ontgrondingsbeleid dat een vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen voorstaat. Geen gehoor wordt daarmee gegeven aan de milieuhygienische vervanging van deze grondstoffen.

Een verder gebruik van mijnsteen vereist op andere terrei nen vermindering van de hoeveelheid vervuilende stoffen.

De jaarlijkse vervuiling door uitgeloogd koper staat gelijk aan de hoeveelheid water die in 16 dagen de Nederlandse grons passeert. In het geval van zink gaat het om de hoeveelheid die in 100 dagen Nederland binnen stroomt. De uitloging gebeurt in een lange periode. Bij langdurig en grootschalig gebruik van mijnsteen valt echter een aantasting van de waterkwaliteit te verwachten. Bij minder grote of kortdurende toepassingen valt geen merkbare nadelige aantasting te voorzien.

Natuur en Milieu noemt het beleid van de overheid tegenstrijdig. Enerzijds neemt zij maatregelen om de vervuiling van rivieren en Noordzee terug te dringen.

Anderzijds staat zij toe dat nieuwe vervuilingsbronnen worden ingevoerd. De stichting heeft bij de Raad van State inmiddels beroep aangetekend tegen diverse vergunningen die Rijkswaterstaat heeft verleend voor het gebruik van mijnsteen en fosforslakken. De organisatie wil verder verzoeken een aanvullend advies in te winnen naar aanleiding van het onderzoek.

Reageer op dit artikel