nieuws

Kosten verwijderen baggerspecie lopen sterk op

bouwbreed Premium

De totale kosten van het op een milieuverantwoorde wijze verwijderen van baggerspecie zullen van f. 90 miljoen dit jaar oplopen tot ongeveer f. 335 miljoen per jaar in het jaar 2000. Uitgangspunt voor de financiering van deze kosten blijft dat de vervuiler dan wel de gebruiker van het uitgebaggerde water betaalt.

In het Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie schrijven de ministers Alders en Maij-Weggen dat naast de grootschalige aanleg van twee stortplaatsen voor bagger in het Ketelmeer en het Hollandsch Diep de komende jaren een aantal kleinere stortplaatsen zal moeten worden aangelegd.

Daarnaast moeten er van hen snel reinigingstechnieken worden ontwikkeld. Hun doelstelling voor het jaar 2000 is het reinigen van 20 procent van de baggerspecie die licht tot sterk is verontreinigd. Bij onderhoudswerk aan de Nederlandse waterwegen komt jaarlijks ongeveer 25 miljoen kubieke meter baggerspecie vrij. Daarnaast zijn veel waterbodems zo verontreinigd dat het nodig is deze te saneren.

Veel baggerwerk wordt momenteel niet uitgevoerd omdat er gebrek is aan mogelijkheden de specie op een voor het milieu verantwoorde wijze te verwerken. Noodgedwongen wordt een deel ervan gestort.

De beide bewindslieden stellen dat dit tot het jaar 2000 onvermijdelijk is.

Belasting

De Unie van Waterschappen heeft de vrees uitgesproken dat de komende verbruiksbelasting op baggerspecie jaarlijks tot vele tientallen miljoenen gulden extra kosten zal leiden. Zij betwijfelt of er onder de waterschappen voldoende draagvlak voor is, omdat de inkomsten zonder gerichte bestemming in de schatkist verdwijnen. Dat geldt ook voor de heffing op zuiveringsslib. De Unie stelt dat de waterschappen in het verleden alle mogelijke maatregelen voor een schoner milieu al hebben genomen. Verbetering van de kwaliteit van het slib van zuiveringsinstallaties is volgens haar niet mogelijk. Zij vindt dat de overheid de waterbeheerders daarom moet vrijstellen van de heffing.

De stichtingen Nederland Gifvrij en Natuur en Milieu laten in een reactie weten het onacceptabel te vinden dat licht vervuilde bagger over land en in het water mag worden verspreid. Ook vinden de milieuorganisaties dat de eisen die aan baggerspeciedepots worden gesteld veel te slap zijn.

Het uitlekken van giftige stoffen wordt hierdoor onvoldoende voorkomen.

Reageer op dit artikel