nieuws

Grensgevallen woonvoorzieningen nader bekeken

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Heerma zal een gesprek aangaan met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Ziekenfondsraad over de woonvoorzieningen voor gehandicapten. Gezocht zal worden naar een oplossing voor de woonvoorzieningen die net iets meer of minder kosten dan f. 45000.

De bewindsman zegde dit toe in een debat met de Eerste Kamer over het Wetsvoorstel voorzieningen gehandicapten (Wvg). PvdA-senator Jaarsma wees in haar bijdrage op mogelijke problemen die zouden ke ontstaan bij aanvragen die op de grens liggen van f. 45000.

Immers, ligt de aanvraag onder de f. 45000 dan komt de voorziening voor rekening van de gemeente, ligt zij erboven dan moet de zorgverzekeraar bijdragen in de kosten. Wat nu als gemeenten en Ziekenfondsraad, namens de zorgverzekeraars, dergelijke grensgevallen op elkaars bordje proberen te schuiven, zo wilde Jaarsma weten.

Naar dit specifieke probleem zal worden gekeken in een nader gesprek tussen Heerma en de betrokken partijen. ‘En ik ben ervan overtuigd dat er hele praktische en werkbare oplossingen ke worden gevonden.’ De staatssecretaris be loofde verder dat in het kader van de evaluatie van de Wvg, gepland over een jaar, de volume-ontwikkeling van aanvragen voor woonvoorzieningen nauwlettend in de gaten zal worden gehouden. ‘De realisatiecijfers zullen worden gevolgd om te bezien of het budget groot genoeg is.’

Wetsvoorstel

De kwestie kwam aan de orde in de tweede helft van het Wvg-debat tussen de bewindslieden Wallage, Simons en Heerma en de Eerste Kamer.

De eerste termijn was vorige week gehouden. Toen bleek al dat de senaat, met uitzondering van de CDA-fractie, grote moeite had met het wetsvoorstel. De belangrijkste bezwaren werden gisteren nog eens herhaald, waarbij weer bleek dat met name de dreigende cumulatie van de eigen bijdragen van gehandicapten in het kader van de AWBZ en de Wvg als het belangrijkste knelpunt wordt gezien. Jaarsma diende dan ook een Kamerbreed gedragen motie in, waarin het kabinet werd verzocht een maximum aan de hoogte van de eigen bijdrage vast te stellen.

Staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kwam aan de wens van de Kamer tegemoet. In het kader van de Wvg vindt een draagkrachtmeting plaats ten behoeve van de vaststelling van de eigen bijdrage van de indiener van een subsidie-aanvraag. In dat kader zal tevens worden gekeken naar de eigen bijdrage die de gehandicapte al kwijt is aan voorzieningen, die onder het regime van de AWBZ vallen. Is de eigen bijdrage in het kader van de AWBZ gelijk aan wat een gehandicapte op basis van de draagkrachtmeting in totaal kan bijdragen, dan vervalt de eigen bijdrage in het kader van de Wvg.

Ten behoeve van gehandicapten met een hoger dan het minimum-inkomen heeft Wallage met de Vereniging Nederlandse Gemeenten afgesproken dat hun opgetelde eigen bijdragen niet hoger mogen uitvallen dan een bedrag van 17,5 tot 25 procent van wat men meer verdient dan het sociaal minimum.

Uiteindelijk ging een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en de kleine christelijke partijen akkoord met de Wvg. De motie-Jaarsma werd unaniem aangenomen.

Reageer op dit artikel