nieuws

Financier investeert bijna blindelings in corporatie

bouwbreed Premium

Woningcorporaties ke ook zonder leningen van de rijksoverheid zonder veel problemen vreemd vermogen verkijgen. Ze zijn in staat financiers een goed rendement te bieden, vrijwel zonder risico. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Bank Nederlandse Gemeenten en Nationale Nederlanden investeren dan ook ‘bijna blindelings’

in corporaties.

Volkshuisvesting Eric Harms Zo luidt een van de conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Het noodzakelijke weerstandsvermogen van corporaties’, dat in opdracht van het NCIV is verricht door de Stichting voor Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

De auteurs zijn drs. P.H. Berkhout, drs. P. Hopstaken en drs. C. van der Vegt.

Centraal in het onderzoek stond de vraag wat het noodzakelijke weerstandsvermogen van een corporatie moet zijn om op middellange termijn te ke overleven, nu de rijksoverheid de financiele banden met de volkshuisvesting steeds losser maakt.

Daartoe zijn onder andere gesprekken aangegaan met vertegenwoordigers van drie woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CF), de gemeenten Amsterdam en Utrecht en dire belangrijke financiers (ABP, BNG en NN).

De bereidheid tot investeren hangt nauw samen met de garanties die het WSW en de gemeenten verstrekken over de kredietwaardigheid van woningbouwverenigingen, zo bleek uit de interviews. De kapitaalverschaffers in de volkshuisvesting blijken daar een groot vertrouwen in te hebben.

In het algemeen wordt genoegen genomen met de garantie, en worden geen nadere eisen gesteld aan de corporatie.

Dat wordt anders als de garanties wegvallen. In zon geval zou het ABP in principe geen leningen meer verstrekken. De BNG trekt zich niet meteen uit de markt terug, maar zal de corporaties aan een grondig onderzoek onderwerpen. Tevens zal een hoger tarief worden gevraagd voor de lening.

NN zou corporaties zonder garanties voor de aflossing van schulden op dezelfde wijze beoordelen als beleggingsmaatschappijen. Dit houdt in dat bedrijfseconomische afwegingen een belangrijke rol gaan spelen.

Rijksoverheid

De geinterviewden zijn het er over eens dat het rijk een duidelijke rol moet blijven spelen in de toekomstige volkshuisvesting. De BNG wijst erop dat vanaf 1996 het twintigjarige tijdvak van de eerste afgesloten klimleningen is verstreken.

Dat betekent dat er miljarden guldends in een keer moeten worden afgelost en opnieuw dienen te worden gefinancierd.

Zonder garanties van rijk of gemeenten gaat dit de corporaties veel geld kosten.

Het zich terugtrekken van de rijksoverheid zal er bovendien toe leiden dat de invloed van marktfactoren zal toenemen.

Afstemming van het aanbod op de vraag wordt cruciaal, en verschillen tussen de diverse corporaties gaan zwaarder meewegen.

Dit kan op termijn ertoe leiden dat financieel zwakke corporaties opgaan in grote. Tevens worden de regionale woningmarkten en samenwerkingsverbanden belangrijker. Het aantal leningen, dat aan corporaties wordt verstrekt, zal afnemen, zo is de verwachting.

De gemiddelde som per lening zal daarentegen toenemen.

Overigens zijn de geldverstrekkers van mening dat de door corporaties gewenste looptijd van leningen te lang is.

Zij willen naar looptijden van minder dan tien jaar. Volgens de onderzoekers is de mogelijkheid daarom aanwezig dat corporaties met een kortere looptijd genoegen zullen moeten nemen.

Rekenmodel Het onderzoek van de SEO heeft geresulteerd in een model, waarmee een corporatie kan berekenen wat zijn noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn om over een periode van 15 te ke overleven.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel