nieuws

‘Dekkende exploitatie van Betuwelijn is onmogelijk’

bouwbreed Premium

Zelfs wanneer de aanlegkosten van de Betuwelijn uit de schatkist worden gefinancierd, zal het onmogelijk zijn het Nederlandse traject kostendekkend te exploiteren. De enige reden dat de Nederlandse Spoorwegen het voorbestaan van het goederenvervoer aan de Betuwelijn koppelt, is om een goede onderhandelingssituatie te scheppen teneinde tot ver in de 21e eeuw exploitatieverliezen van dit vervoer te ke legitimeren.

Dit zei prof. drs. C.J. Ruijgrok van het Instituut Ruimtelijke Organisatie van TNO (INRO/TNO) gisteren in Tiel. Onder het motto ‘Betuweroute: zegen of bedreiging’ was daar door het Nederlands instituut voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (Nirov) in samenwerking met de Vereniging Landelijk Overleg Betuweroute (VLOB) een congres voor voor- en tegenstanders van de Betuwelijn op touw gezet.

De zeer kritische kanttekeningen van Ruijgrok sloten, onbedoeld, naadloos aan op het verhaal in een landelijk ochtendblad dat het bedrijfsleven het nut van de Betuwelijn niet inziet. Uit een onderzoek onder grote verladers bleek dat er weinig vertrouwen bestaat in het goederenvervoer per spoor.

Zo zou het te duur zijn en niet flexibel.

Ruijgrok onderstreepte dit nog eens door aan te voeren dat de concurrentiepositie van de binnenvaart ten aanzien van spoorvervoer in de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Een en ander kan volgens Ruijgrok betekenen dat de concurrentiepositie op de vervoersmarkt tegen de tijd dat de Betuwelijn operationeel wordt een volstrekt andere zal zijn dan de huidige situatie.

‘Indien de concurrentieslag nadelig voor het spoorvervoer zal uitvallen, dan zal het niet eenvoudig zijn om met de nieuwe capaciteit van de Betuwelijn dit verloren terrein weer in te nemen.’

Tendentieus

Ruijgrok hield vervolgens zijn gehoor voor dat de exploitatieberekeningen, onder andere door McKinsey uitgevoerd, op z’n zachtst gezegd tendentieus te noemen zijn. ‘Zelfs bij een lage raming van f. 7,5 miljard van de aanlegkosten bedragen afschrijving en rentelasten te samen al ruim f. 1 miljard per jaar. De jaarlijkse rentelast alleen al’, zo rekende hij voor, ‘is hoger dan de optimistische raming van de exploitatiebaten. De Betuwelijn is slechts bedrijfseconomisch te onderbouwen indien de schatkist deze investering voor eigen rekening neemt.’

De visie van McKinsey dat na een periode van aanloopverliezen het na 2015 mogelijk moet zijn om de Betuwelijn kostendekkend te exploiteren wordt door Ruijgrok resoluut weggewuifd. ‘Ze gaan daarbij uit van een infrastructuurbijdrage van f. 300 miljoen per jaar, veel lager dus dan de genoemde f. 1 miljard. Het is echter de vraag of de veronderstelde vrachtprijs wel haalbaar zal blijken. Mijn inschatting is, dat zelfs bij een financiering van de aanlegkosten uit de schatkist, het niet mogelijk zal zijn het Nederlandse traject kostendekkend te exploiteren.’

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel