nieuws

CUR-handboek damwanden is houvast voor ontwerpers

bouwbreed Premium

De Nederlandse norm NEN 6740 die in 1991 werd ingevoerd als toetsingsnorm voor geotechnische constructies betekende een nogal radicale wijziging ten opzichte van de voorheen gangbare veiligheidsbeschouwing. De verandering naar hanteren van grenstoestanden en partiele factoren heeft ontwerpers van damwandconstructies voor problemen heeft geplaatst. Het onlangs uitgebrachte handboek ‘Damwandconstructies’ biedt houvast.

Het handboek is samengesteld onder auspicien van de CUR. Het bevat de kennis en ervaring van het ontwerpen en uitvoeren van damwandconstructies en is gericht op de Nederlandse praktijk. Sinds 1991 is in Nederland het nieuwe stelsel van normen voor bouwconstructies van toepassing, dat wordt gestuurd door de norm NEN 6700, 1991, TGB 1990 Algemene Basiseisen. In dit stelsel zijn ook normen op het gebied van de geotechniek opgenomen.

Het vernieuwde normstelsel is, in navolging van de Eurocodes, gebaseerd op de toetsing van bouwconstructies aan zogenaamde grenstoestanden door middel van partiele belastingsfactoren en partiele materiaalfactoren. In de norm NEN 6740, 1991, waarin de basiseisen en de specifieke geotechnische belastingen voor geotechnische constructies zijn geregeld, wordt het principe van de toetsing aan de uiterste grenstoestand en aan de bruikbaarheidsgrenstoestand door middel van partiele factoren ook gevolgd.

Dit betekende een nogal radicale wijziging ten opzichte van de voorheen gangbare veiligheidsbeschouwing waarbij alleen in bijzondere gevallen de bruikbaarheid, uitgedrukt in vervorming van de wand of van de grond achter de wand, werd getoetst. Met uitbrengen van het handboek is nu een aansluiting tot stand gebracht tussen de praktijk van het ontwerpen en de bouwtechnische normen uit 1991. Het dimensioneren van een damwandconstructie berust in beginsel op het bepalen van de optimale inheidiepte, de spanningen in de damwandplanken en de krachten in de verankeringsconstructie. In het handboek is speciaal aandacht aan de hierbij optredende problemaitek gegeven. De gebruiker wordt door middel van een zogenoemd stappenplan door de materie geleid. In het handboek zijn praktijkvoorbeelden opgenomen waarbij in beginsel het hiervoor genoemde stappenplan is gevolgd.

Het stappenplan volgt de berekeningsmethode, waarbij de damwand tot een ligger op verende bedding wordt geschematiseerd. Er worden partiele materiaalfactoren ingevoerd, afgeleid met behulp van probabilistische analyse. Voor de faalkans wordt de waarde aangehouden die is vastgesteld op grond van terugrekenen van bestaande damwandconstructies. Dit om trendbreuk te voorkomen.

Extra aandacht

Bepaalde onderwerpen in het handboek worden uitgebreider behandeld dan andere. De aandacht is afhankelijk van het belang voor het eigenlijke onderwerp van het handboek te weten de praktijk van ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud van damwandconstructies.

Extra aandacht is bijvoorbeeld gegeven aan het incorporeren van beheer en onderhoud in de ontwerpfase, zodat ook dit aspect kan meewegen bij de keuze van materiaal, profielzwaarte en uitvoering.

Bij de behandeling van de stof is ervan uitgegaan dat de gebruikers over een redelijke mate van voorkennis beschikken op het gebied van ontwerpen en uitvoeren van damwandconstructies.

Publikatie 166, ‘Damwandconstructies’, CUR te Gouda.

Reageer op dit artikel