nieuws

‘Contract compliance doorkruist bouw-cao

bouwbreed Premium

Het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) wil dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) er bij haar leden op aandringt om ‘contract compliance tegen te gaan. Het in bestekken stellen van voorwaarden aan bouwbedrijven is volgens het NVOB geen oplossing voor oplossen van knelpunten in het sociaal beleid.

Verschillende (vooral grotere) steden stellen steeds meer voorwaarden via bestekeisen in de sfeer van sociaal beleid.

Daarmee proberen de gemeentelijke opdrachtgevers knelpunten op sociaal vlak (allochtonenproblematiek, langdurig werklozen etc.) op te lossen. Het NVOB meent dat de gemeenten die problemen afwentelen op bouwbedrijven.

‘Principieel onjuist’, aldus de bouwwerkgeversorganisatie.

‘Bij de aanbesteding van opdrachten dienen alleen terzake doende verschillen tussen bedrijven in aanmerking te worden genomen. Hierbij kan worden gedacht aan prijs en kwaliteit van het te voeren produkt en de realisatietermijn. Voorwaarden aan opdrachten behoren in direct verband te staan met de doelstelling van de opdracht.’

Protectionisme

Daarnaast leidt het stellen van oneigenlijker eisen volgens het NVOB tot een vorm van protectionisme: ‘Bouwbedrijven die buiten een bepaalde regio zijn gevestigd, ke bijvoorbeeld moeilijk een oplossing aandragen voor knelpunten op de regionale arbeidsmarkt, terwijl zij wel in aanmerking wensen te komen voor de opdracht.’

In het verlengde daarvan bestaat bij het NVOB de vrees dat verschillende gemeenten verschillende eisen zullen stellen waardoor de bouwbedrijven in een onwerkbare situatie terechtkomen.

Het NVOB concluceert verder dat het stellen van eisen per afzonderlijke gemeente, de enkele jaren eerder al gemaakte cao-afspraken (met betrekking tot de structurele instroom van allochtonen, vrouwen, langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten) kan doorkruisen. Het NVOB wil dat gemeenten ‘contract compliance niet toepassen: ‘Zodoende wordt het sociaal beleid uit de concurrentiesfeer gehaald en de verantwoordelijkheid voor dat beleid neergelegd waar die thuishoort, bij werkgevers en werknemers.’

Reageer op dit artikel