nieuws

Bouwen in Groningen kost rijk f. 140 mln

bouwbreed Premium

Vervolg van pagina 1 Verder voorziet de locatie Brink eveneens in de bouw van 300 woningen. Deze locatie ligt naast het zogenoemde AAgrunol-terrein waar minister Alders vorige week het startschot voor de sanering heeft gegeven. In beide gevallen is er sprake van bodemverontreiniging. Naar schatting gaat dit respectievelijk f. 15 miljoen en f. 10 miljoen kosten.

Naast de in totaal f. 110 miljoen aan steun voor de bodemsanering vragen gedeputeerde staten en het gemeentebestuur tevens een bijdrage van f. 22,5 miljoen voor openbaar vervoervoorzieningen. Dit bedrag is nodig voor onder andere de verkeersontsluiting van het CIBOGA-terrein en de aansluiting op de openbaar vervoeras. Tenslotte wordt van minister Alders f. 7,8 miljoen in het kader van het Besluit Locatiegebonden subsidies gevraagd.

Niet compleet

Overigens benadrukken zowel het provinciebestuur als het college dat de nu geschetste ontwikkelingsvisie voor Groningen nog niet compleet is.

De Regio Centraal Groningen werkt nog, zo wordt opgemerkt, aan het opstellen van een regionaal volkshuisvestingsplan. De gemeenten in dit samenwerkingsverband zullen zich nog nader beraden op eventueel toe te voegen poen. ‘Echter’, zo stellen zij in de brief aan Alders vast, ‘een goed ruimtelijk beleid dient in dit geval gepaard te gaan met een financiele impuls die nu wordt geinvesteerd om in de naaste toekomst effect te sorteren.’

Reageer op dit artikel