nieuws

Boeren moeten dak op mestsilos zetten

bouwbreed Premium

Mestsilos van veehouders dienen bouwkundig te zijn afgedekt, zoals in het Besluit mestbassin Hinderwet is vastgelegd. Strokorsten als afdekmateriaal zijn derhalve verboden. Dit heeft de geschillenafdeling van de Raad van State beslist.

Deze rechterlijke uitspraak beeindigt het geschil tussen B. en W. van Anloo en veehouder J.A. Dekker uit Eext. Dekker kreeg vorig jaar van de gemeente een dwangsom opgelegd van dertigduizend gulden omdat hij geen bouwkundige afdekking op zijn mestbassin had aangebracht. De silo van Dekker zou daardoor te veel ammoniak uitstoten.

Volgens Dekker zijn er echter natuurlijke afdekmaterialen die net zo goed zijn, maar wel veel goedkoper. Het bouwen van een dak op het mestbassin kost de veehouder al gauw vijf tigduizend gulden. In de loop van dit jaar heeft Dekker toch een dergelijke afdekking laten aanbrengen. Gesteund door de NLTO (Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) heeft de Drentse veehouder zijn beroepszaak bij de Raad van State voortgezet.

De geschillenafdeling stelt in het vonnis dat de noodzaak van het afdekken van mestsilos in deze rechtszaak niet ter discussie kan staan. In het Besluit mestbassins Hinderwet staat nu eenmaal dat bouwkundige afdekking verplicht is.

De gemeente is bevoegd tegen veehouders die in gebreke blijven een dwangsom uit te vaardigen, aldus het rechtscollege.

In de rechtszaak tussen Dekker en de gemeente Anloo spreekt de geschillenafdeling zich voor het eerst definitief uit over de ontoelaatbaarheid van strokorsten.

Wel werden in het verleden voorlopige uitspraken gedaan door de voorzitter van de geschillenafdeling.

Reageer op dit artikel