nieuws

Straks minder controles Arbeidsinspectie nodig

bouwbreed

Nu de bouwwereld door de implementatie van diverse EG-regels in de Nederlandse wetgeving steeds meer wordt verplicht om (al in een vroeg stadium) zelf rekening te houden met de arbeidsomstandigheden, zal ook op dit punt het verschijnsel ‘meer markt, minder overheid’ ontstaan. Zo zal de Arbeidsinspectie wanneer het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet van kracht zal zijn geworden ke volstaan met minder controles.

Dat kon worden opgemaakt uit wat ir. J. Betlehem, hoofdinspecteur veiligheid van de Arbeidsinspectie, zei op de Regionale Manifestatie Arbeidsomstandigheden in Rotterdam, belegd door de stichting Arbouw in samenwerking met het NVOB-gewest Zuid-Holland.

Door EG-regels zullen ondernemers worden gedwongen risico-inventarisaties te maken en worden verplicht gebruik te maken van zogenaamde deskundigendiensten.

Het zeer recent door het kabinet goedgekeurde Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet (een uitwerking van de EG-regeling voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen) voorziet er bijvoorbeeld in dat al in de ontwerpfase met de arbeidsomstandigheden van de bouwvakarbeider rekening wordt gehouden en stelt het opstellen door de bouwer van een veiligheids- en gezondheidsplan verplicht.

Controle nodig

Volgens adjunct-directeur J.C. den Nijs van de stichting Arbouw zullen wetten en regelingen pas echt werken als er afdoende controle op de naleving mogelijk is, danwel als een en ander aansluit aan de heersende praktijk.

Die praktijk laat zien dat de problemen als gevolg van een minder florissante economie voorspelbaar negatief uitwerken op arbeidsomstandigheden. De toenemende onzekerheid in de bouwmarkt, de grote fluctuaties in vraag- en aanbodverhoudingen en de discon tinuiteit in de produktie doen de concurrentie in de b&u-sector sterk toenemen.

Volgens Den Nijs betekent dat de prijzen onder druk komen te staan, evenals de tijd waarin een bouwwerk moet worden gerealiseerd. Onder die omstandigheden krijgen de arbeidsomstandigheden niet altijd voldoende aandacht. Vandaar zijn pleidooi voor blijvende controle op naleving.

Overigens is er, alleen al om economische redenen, aanleiding voldoende om die arbeidsomstandigheden voor bouwvakkers zo goed mogelijk te laten zijn. Mensen, die onder goede omstandigheden hun werk uitoefenen, zullen minder verzuimen wegens ziekte of een ongeval. Slechte arbeidsomstandigheden vormen derhalve een kostenpost door produktieverlies en vervanging van goede vakmensen.

Intreders

Er gaan miljarden om als het gaat om de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid op te vangen. Zo werd er in 1991 f. 12 miljard aan ziektegeld uitgekeerd, waarvan de bouw ongeveer 10% claimde. Er gingen 338000 mensjaren verloren, waarvan 27000 in de bouw.

Den Nijs is er van overtuigd dat de verbetering van arbeidsomstandigheden ook nodig is om de aantrekkingskracht van de bouw te vergroten.

‘Het arbeidsbestand in de bouwnijverheid kent een groot verloop. Bijna een derde van degenen, die in een bepaald jaar voor het eerst in de bouw gaan werken, verlaat nog datzelfde jaar de bedrijfstak weer.

Ongeveer 15% van deze nieuwe toetreders stroomt in het tweede jaar uit, zon 9% in het derde jaar. Dat houdt in dat drie jaar na toetreding tot de bouw minder dan de helft fgvan de nieuwe toetreders nog werkzaam is in de bedrijfstak.”

Verzuimbestrijding

Volgens Arbo-adviseur A. Frijters slaagt men er in het ziekteverzuim in de bouw terug te dringen met behulp van het po ziekteverzuimbeheersing van het SFB, dat sinds begin dit jaar landelijk is ingevoerd.

In diverse soorten bedrijven zoals hoofdaannemers b&u, schildersbedrijven, maar ook steigerbouwbedrijven en metselbedrijven scoren op dit punt heel goed, als dit maar systematisch wordt aangepakt.

Reageer op dit artikel