nieuws

Schilders onderscheiden zich met ‘erkenning’

bouwbreed

Gekwalificeerde afwerkingsbedrijven gaan zich wapenen tegen de gevolgen van het versoberen van de vestigingingswetgeving. Nu die wet niet langer vakbekwaamheidseisen stelt voor het schilders- en behangersbedrijf wordt het voor dit soort ondernemingen steeds moeilijker zich in de markt te onderscheiden. Daarom hebben ze besloten dat hun organisaties KVOS en NCOS een Erkenningsregeling Afwerkingsbedrijf in het leven dienen te roepen.

De concept-regeling, gemaakt door de Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, waarin de schildersorganisaties KVOS en NCOS samenwerken, geeft de toelatingseisen, aan te dragen bewijsstukken en verplichtingen weer, waaraan afwerkingsbedrijven moeten voldoen om erkend te worden.

Dat kan als totaal afwerkingsbedrijf, waarin zowel schilderen, glaszetten als behangen onderdeel van de werkzaamheden uitmaken. Maar ook kan de erkenning op elk van die deelgebieden worden verkregen. Voor het glaszetbedrijf bestaat er feitelijk al een Erkenningsregeling, zodat zal worden geprobeerd die als onderdeel van deze algemene ningsregeling te laten gelden.

Schilders- en behangersbedrijven, die nu rechtmatig zijn gevestigd worden geacht aan de opleidings- en toetsingsvereisten te voldoen. Men wordt overigens pas toegelaten als het bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een of meer onderdelen van het afwerkingsbedrijf (schilderen, glaszetten, behangen) bedrijfsmatig uitoefent. Bovendien dient men in het bezit te zijn van recente ‘Verklaringen van betalingsgedrag’, afgegeven door de betrokken bedrijfsvereniging en de fiscus. Door middel van het tonen van diplomas moet worden bewezen dat de beheerder van de onderneming voldoende vakbekwaamheid bezit en de bedrijfsleider voldoende handelskennis heeft.

De daarna als ‘erkend bedrijf’

toegelaten onderneming is verplicht te blijven voldoen aan de gestelde voorwaarden, zich te houden aan de algemene consumentenvoorwaarden of de voorwaarden van het zakelijk verkeer in deze branche, zoals die door Fosag zijn opgesteld.

Voor het glaszettersbedrijf of de schildersonderneming die ook glaszet, geldt bovendien dat wordt gewerkt conform NEN/CEN-normen.

Tenminste eenmaal per jaar zal het secretariaat van de op te richten Stichting Erkenningsregeling Afwerkingsbedrijf bekijken of deelnemers nog voldoen aan de verplichtingen.

Garanties

Schilders, glaszetters en behangers, die ‘erkend’ zullen zijn, zijn verplicht garantie op hun werk te verlenen. Voor schilders betekent dit dat het uitgevoerde werk voldoende bescherming biedt tegen aantasting van de ondergrond ten gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf. Ook de hechting van de verf aan de ondergrond wordt gegarandeerd alsmede het niet-verkleuren of afpoederen van de aangebrachte verflaag.

De garantie geldt voor twee jaar, waarbij het maximaal te vergoeden bedrag het eerste jaar 100% van de aanneemsom bedraagt en het volgende jaar 50% daarvan.

De garantie op verleende beglazingswerkzaamheden wordt verstrekt voor de duur van tien jaar. De eerste vijf jaren bedraagt de te vergoeden som maximaal 100% van de aanneemsom, waarna voor elk volgend jaar tot en met het tiende daarop een bepaald percentage in mindering wordt gebracht. Behangerswerk wordt gedurende een jaar gegarandeerd.

Zouden er geschillen ontstaan tussen een uitvoerend bedrijf en een opdrachtgever, dan zal voor de zakelijke markt worden volstaan met arbitrage.

Voor particulieren zal, zo deze regeling wordt aanvaard, aansluiting worden gezocht bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken.

Vanaf 1995

In het najaar zal de concept-erkenningsregeling ke worden besproken op regionale vergaderingen van de beide werkgeversorganisaties. Het ligt in de bedoeling dat tijdens algemene ledenvergadering van het KVOS op 27 oktober en die van het NCOS op 10 november een definitief besluit valt. Daarna zal hele jaar 1994 gebruikt worden voor werving en inschrijving van gegadigden en het opzetten van een geschillencommissie, zodat per 1 januari 1995 de Erkenningsregeling voor het Afwerkingsbedrijf operationaal zal ke zijn.

Reageer op dit artikel