nieuws

Rijk moet ‘knooppunten’ absolute prioriteit geven

bouwbreed

Prioriteit voor de stedelijke knooppunten bij investeringen in infrastructuur en bodemsanering, meer financiele ruimte voor de steden en stimuleringsmaatregelen om private investeringen uit te lokken. Dat bepleiten de stedelijke knooppunten en de vastgoedsector in een brief aan de Tweede Kamer-fracties en de bewindslieden van VROM, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.

Doel van het schrijven is het landsbestuur te stimuleren om een helder en samenhangend beleid te voeren om het concept van de stedelijke knooppunten tot uitvoering te brengen.

In hun brief concluderen de stedelijke knooppunten, de Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) dat revitalisering van de steden van groot belang is voor de economische ontwikkelingen en de internationale concurrentiepositie van Nederland.

‘Dit geldt zowel voor de randstadsteden als voor de steden in overig Nederland. De steden moeten, meer dan ze nu zijn, economisch sterke en aantrekkelijke vestigingsmilieus worden voor bedrijven en bewoners. Daarnaast is revitalisering van de steden van belang gezien de toenemende bevolkingsdruk en de wens om het milieu zoveel mogelijk te sparen. Gezien de krapte in het overheidsbudget zullen er keuzen gemaakt moeten worden bij de inzet van rijksmiddelen’, menen zij.

Geen context

De ondertekenaars dringen aan op consistent beleid bij het operationaliseren van het knooppunten-concept. Echter, de context waarbinnen de noodzakelijke investeringen moeten plaats hebben is vaak niet duidelijk: ‘Zo is er bijvoorbeeld veelal geen zicht op spoedige realisering van de noodzakelijke infrastructuur voor het openbaar vervoer.’

Voorts dringen ze erop aan om in rijks-investeringsprogrammas voor de huisvesting van diensten en voorzieningen bindend vast te leggen dat deze worden gelocaliseerd in de stedelijke knooppunten.

Om een positief investeringsklimaat in stedelijke knooppunten is volgens de ondertekenaars voor-investering in infrastructuur en bodemsanering onontbeerlijk. Ze vinden dat de stedelijke knooppunten op die gebieden absolute prioriteit moeten krijgen.

In dit verband achten ze een additionele investeringsimpuls in het stadsgewestelijk openbaar vervoer onontbeerlijk: ‘Dat heeft de komende periode absolute prioriteit. Het investeringsniveau op dit terrein is in Nederland in vergelijking met stedelijke agglomeraties elders in Europa uiterst laag.’

Voor bodemsanering moet volgens hen expliciete reservering plaatsvinden ten behoeve van knooppunt-poen, om afremming van vastgoedpoen te voorkomen.

Aardgasbaten

De ondertekenaars maken zich tevens sterk voor verruiming van de financiele beleidsruimte voor de knooppunten. Zo zouden de meeropbrengsten uit de aardgasbaten voor deen deel rechtstreeks ten goede moeten komen aan de knooppunten.

Met specifiek beleid, zoals het aanbieden van een schone bodem en een doelmatige infrastructuur, ke private investeringen worden uitgelokt.

Daarbij wordt ook gedacht aan investerings-stimulerende maatregelen, bijvoorbeeld van fiscale aard.

Tenslotte moet volgens knooppunten, Neprom en ROZ een regionale aanbodregulering voor woningbouw en vastgoed tot stand worden gebracht: ‘Het in toenemende mate opereren op regionale schaal bij sturing van ruimtelijke ordenings- en volkshuisvestingsprocessen (met name in de regios van de grote steden) brengt allengs onbarmhartig aan het licht dat het aanbod van kantoorruimte, bedrijfsterreinen en woningen in de marktsector effectief regionaal gereguleerd moet ke worden. Enerzijds om prijsbederf te voorkomen, anderzijds om aan de ruyimtelijke en milieudoelstellingen te ke voldoen.’

Reageer op dit artikel