nieuws

Noord-Brabant past cijfers Trendrapport indicatief toe

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant past de woningbouwcijfers uit het Trendrapport indicatief toe. Volgens het rapport moeten er tot het jaar 2005 in Noord-Brabant 114000 woningen worden gebouwd. Vooralsnog gaat de provincie er van uit dat er 32000 woningen minder nodig zullen zijn.

Tot het jaar 2000 wil de provincie er dan ook maar 76000 bouwen. Een ijking van de woningbehoefte moet vervolgens uitwijzen of dit aantal omhoog danwel omlaag moet.

Dit is het resultaat van een druk overleg tussen het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant en minister Alders en staatssecretaris Heerma. Na diverse onderhandelingsrondes zijn betrokkenen het eens geworden over de uitgangspunten ten aanzien van het woningbeleid.

Uit het eerder dit jaar gepresenteerde Trendrapport en begeleidende Trendbrief bleek dat de provincie tot het jaar 2005 114000 woningen moest gaan bouwen. Al direct zette het provinciebestuur hier grote vraagtekens bij. Volgens GS zou de gezinsverdunning en migratie lang niet zo groot zijn als de bewindslieden in de Trendbrief voorspelden.

Het provinciebestuur pleitte er dan ook voor dat deze cijfers door regelmatige ijkingen zouden worden gecontroleerd. GS en VROM hebben nu afgesproken dat tot het jaar 2000 tweederde, dus in totaal 76000 woningen, van de in de Trendbrief voorspelde behoefte zal worden gebouwd.

Woningbehoefte

Vervolgens moet een ijking, waarmee in 1995 zal worden begonnen, duidelijk maken wat de woningbehoefte en woningproduktie na 2000 zal zijn.

Volgens een woordvoerder van de provincie betekent dit in de praktijk dat het cijfer van 114000 woningen in de Trendbrief in principe als beleidsmatig cijfer wordt gehanteerd.

‘Mocht blijken dat er zelfs minder woningen dan de nu vastgestelde 76000 nodig zijn dan is het logisch dat we gaan temporiseren. Het versnellen of na het jaar 2000 meer bouwen van woningen ligt aan de andere kant dan natuurlijk ook tot de mogelijkheden.’ De resultaten van de peilingen zullen in het kader van het Jaarlijks Verslag Ruimtelijke Ordening worden gemeld.

Gemeenten

Nu over de aantallen op provinciaal niveau overeenstemming is bereikt, ligt de spreekwoordelijke bal bij de gemeenten die moeten gaan bouwen.

In de stedelijke regios rondom Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Breda liggen plannen klaar voor de bouw van in totaal 96000 woningen.

Het streekplanbeleid in NoordBrabant is er, conform de Vierde Nota extra voor de ruimtelijke ordening, op gericht om een evenwichtige ontwikkeling van stad en land te bereiken.

De verstedelijking in de provincie is dan ook bij de grote en middelgrote steden geconcentreerd. Hiervoor hebben de steden en gemeenten in de regio in overleg met de provincie regio-visies opgesteld.

Samen met de capaciteit van de overige gemeenten die tot taak hebben de bevolkingsgroei op te vangen, zijn er, aldus de provinciewoordvoerder, in Noord-Brabant ruimschoots voldoende bouwlokaties aanwezig. Mocht de in het Trendrapport voorspelde behoefte aan woningbouw zich dan ook daadwerkelijk voordoen, dan kan dit makkelijk worden opgevangen.

Reageer op dit artikel