nieuws

Milieubeleid leidt tot successen in de bouw

bouwbreed

Het milieubeleid heeft sinds het verschijnen van de nota Duurzaam Bouwen tot aantoonbare resultaten geleid in het bouwbeleid. Zo is ruim 10 procent van de verf in de bedrijfstak schilders arm aan oplosmiddelen. Van het vrijkomende bouw- en sloopafval wordt zon 60 procent opnieuw gebruikt. Volgens het Implementatieplan Bouw- en Sloopafval moet dit hergebruik in 2000 zijn opgelopen tot 90 procent. Sinds het begin van dit jaar geldt een verbod op cfk-houdende isolatiematerialen.

Het milieubeleid richt zich op ketenbeheer, op het verminderen van het energieverbruik en op het bevorderen van kwaliteit. De projectgroepen van het Milieuberaad Bouw (MBB) zullen in de komende tijd de taken uit de Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995 (BMB’95) uitwerken en in praktijk brengen. Voor de uitvoering van het milieubeleid worden ook wet- en regelgeving ingezet. Te denken valt hier aan de regelgeving voor bouw en milieu, de wetgeving omtrent de ruimtelijke ordening en de wetgeving van andere departementen. Overheid en markt dienen het onderzoek en het opzetten van voorbeeldpoen inzake duurzaam bouwen en renoveren voort te zetten. In 1994 wordt begonnen met de voorbereiding van de BMB-2.

Hergebruik

In 1994 treedt een volgsysteem in werking voor de gang van zaken in de sector steenachtige (bouw)grondstoffen.

Het gaat hierbij om de uitve ring van een milieutaak van het MBB. In het najaar komt de voorbereiding van het eerste deel van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen gereed. Deze voorbereiding en de regels die tot een groter hergebruik van secundaire grondstoffen moeten leiden gebeuren aan de hand van de nota Gegrond Ontgronden. Eerder dit jaar trad de werkgroep Overheidsgebruik secundaire grondstoffen aan die zich als overheidsopdrachtgever voor de inzet van secundaire grondstoffen beijvert. Volgens de standaardbestekken van Rijkswaterstaat bestaat 20 procent van het beton uit betonpuingranulaat wanneer dit technisch gezien mogelijk is. Bij de Rijksgebouwendienst is hetzelfde gebruikelijk.

De deelnemers aan het MBB maakten afspraken over de opzet van milieumaten voor de bouw. Deze ontwikkeling volgt het systeem dat binnen het productenbeleid wordt uitgewerkt. De milieumaat dient in 1994 in werking te komen. In de BMB’95 is afgesproken dat geconserveerd hout alleen dan mag worden gebruikt wanneer het een KOMO-keur heeft.

Vanaf januari 1994 zullen de eisen voor dit certificaat toenemen. De verzwaring houdt verband met de gebruiksfase van het hout. Dit jaar en het volgende wordt de voortgang van milieumaatregelen bij het bedrijfsleven gecontroleerd aan de hand van de circulaire Werkprogramma milieumaatregelen bij houtimpregneerbedrijven. Dit jaar krijgt de Tweede Kamer een voorstel voorgelegd voor een gedeeltelijk verbod op creosootolie dat in 1994 in werking zou moetren treden.

Afspraken

Dit najaar worden verdere afspraken gemaakt voor de productie en toepassing van vernieuwbare grondstoffen. In die periode krijgt ook het project Milieuzorg van het MBB nader beslag. In 1994 volgt de vaststelling van het uitvoeringsplan bedrijfsinterne milieuzorg voor de bouw. In dat jaar verschijnt ook het uitwerkingsplan Waterbesparing in gebouwen.

De programmas Expidemo en Schoner Wonen van de SEV tonen aan dat minder milieubelastend bouwen technisch nu al mogelijk is, mits opdrachtgevers en overige bouwpartners dat willen. Voorts werd begonnen met het EG-po Priority Waste Streams waarvan onder meer het po Bouw- en Sloopafval deel uitmaakt. Dit po geeft de gang van zaken aan voor enkele prioritaire afvalstromen en komt naar verwacht in 1995 in uitvoering. vanaf 1 oktober komt het Asbestverwijderingsbesluit gedeeltelijk in werking. In januari 1994 treedt het Besluit verplicht bodemonderzoek tegelijk met de saneringsregeling ex Wet bodembescherming in werking.

Daarmee zal tevens zijn voorzien in een wettelijke regeling voor het Service Centrum Grondreiniging. Eind dit jaar zullen externe deskundigen hun oordeel geven over de saneringsregeling voor vervuilde waterbodems die nu in voorbereiding is. De beheerders van de waterkwaliteit zullen een belangrijke rol krijgen bij het onderzoek en het saneren van ernstig vervuilde waterbodems. Dit najaar verschijnt het definitieve beleidsstandpunt over het verwijderen van baggerspecie.

In december van dit jaar wordt een typekeuringsregeling voor CV-ketels vastgesteld. Het gaat hierbij om normen voor de uitstoot van NOx. Verder bestaat het plan nog dit jaar het Besluit broomhoudende brandvertragers in te voeren.

De totale milieukosten voor 1994 belopen f. 15,7 miljard.

Dit bedrag zal in 1997 zijn opgelopen tot f. 19 miljard. Van de milieukosten over 1994 komt zon f. 7,4 miljard voor rekening van de overheid. De verschillende doelgroepen delen het restant.

Voor de bouwnijverheid komen de jaarlijkse nettolasten in 1994, 1995, 1996 en 1997 uit op respectievelijk f. 671, f. 728, f. 755 en f. 778 miljoen. De milieukosten voor de (water)bodemsanering belopen in 1994, 1995 en 1996 respectievelijk f. 882, f. 1271 en f. 1248 miljoen.

Reageer op dit artikel