nieuws

Maij wil compensatie voor kust-erosie door boringen

bouwbreed

Kust-erosie ten gevolge van olie- of gaswinning in de Waddenzee moet zoveel mogelijk worden beperkt. Vindt er echter toch erosie plaats dan zal er een adequate compensatie, in de vorm van bijvoorbeeld suppleties, tegenover moeten staan.

Dat zegt de minister in een brief aan de vaste Kamercommissie ‘Zeeen’.

De minister laat in de brief weten zich zorgen te maken over de afslag van delen van de Nederlandse kust door relatief snelle bodemdalingen die het mogelijk het gevolg zijn van olie- of gaswinning in de Waddenzee.

Door deze bodemdaling en de daarmee gepaard gaande volumevergroting neemt het watersysteem Waddenzee meer zand op. Om aan deze ‘zandhonger’ te voldoen zal voornamelijk zand uit de kustzone van de Noorzee worden onttrokken. Deze extra erosie zorgt ervoor dat er regelmatiger kunstmatig gesuppleerd moet worden. Bodemdaling in de Noordzee kan daarnaast effecten hebben op het ecosysteem. Tenslotte, zo schrijft Maij in haar brief, speelt ook de zeespiegelstijging een rol omdat dit in principe hetzelfde effect heeft op de kust.

De miniser voegt eraan toe dat haar inzet is de kusterosie zoveel mogelijk te voorkomen.

‘Mogelijk is echter dat door het treffen van adequate voorzieningen de kust-erosie kan worden gecompenseerd.’

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die twintig proefboringen in de Waddenzee wil gaan doen, heeft hiermee gedeeltelijk antwoord op haar vraag om toestemming voor deze boringen aan het Kabinet.

Gasvelden

In de oostelijke helft van de Waddenzee denkt de NAM vijf gasvelden gevonden te hebben.

Een ervan ligt tussen Terschelling en het vasteland; de andere op plaatsen onder Ameland en op plekken ten zuiden van Schiermonnikoog. Deskundigen van het bedrijf schatten dat onder de Waddenzee ongeveer 150 miljard kubieke meter aardgas zit.

Een woordvoerder van de NAM wil nog niet meedelen of en in hoeverre het bedrijf bereid is eventuele mitigerende maatregelen (maatregelen die bodemdaling tegengaan) te financieren; ‘We zijn nog volop in onderhandeling hierover met de overheid.’

Reageer op dit artikel